Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 30/2018

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 21. 5. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1467/DC/18 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (pořádání závodů vodních skútrů) na vodní cestě vodní plocha Matylda u Mostu (dále jen vodní plocha Matylda), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz malých plavidel

na vodní cestě vodní plocha Matylda,
v úseku vymezené vodní plochy pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností malými plavidly,
ve dnech od 18. 5. 2018 do 20. 5. 2018,
v době od 08:00 do 18:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Úsek zastavené plavby bude na levém břehu u sjezdu do vody označen signálním znakem „Zákaz proplutí“ (znak A.1 v příloze č. 7 k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu). U tohoto signálního znaku a u hlavního vjezdu do rekreačního areálu u vodní plochy Matylda bude přítomna hlídka, která bude ve spojení s pořadatelem akce a bude dávat informace vůdcům plavidel.
  2. Po dobu výše uvedeného zastavení plavebního provozu na vodní ploše Matylda zajistí pořadatel hlídky na doprovodných plavidlech, které budou vybaveny megafonem nebo jiným akustickým zařízením. Tyto hlídky zajistí, aby v době konání akce nebyl možný přístup koupajících se osob do vymezené vodní plochy, a aby do ní nevplulo v době rozjížděk plavidlo, která se neúčastní akce. Doprovodná plavidla s vlastním strojním pohonem nesmí plout do míst určených pro koupání.
 

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti pořadatele – SALAXIS s. r. o., se sídlem Lucemburská 1578/3, Praha 3, Vinohrady, IČ 241 727 07, povolila pořádání akce na sledované vodní cestě vodní plocha Matylda (závody vodních skútrů). V rámci této akce dojde v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě k zastavení plavebního provozu na uvedené vodní ploše ve dnech 18. 5. 2018 až 20. 5. 2018 v době od 08:00 do 18:00 hodin v úseku vymezené vodní plochy pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností malými plavidly.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. května 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1467/DC/18

© Státní plavební správa
Zpět