Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 33/2018

kterým se na vodní cestě Labe (u Brné nad Labem) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 534/DC/18 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě Labe u Brné nad Labem vodní plochu pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále provádění akrobatických činností), která je umístěna při pravém břehu v úseku mezi ř. km 771,49 až ř. km 772,49 u Brné nad Labem (dále vymezená vodní plocha).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a provádění akrobatických činností je možné provozovat každý den v období od 1. května do 15. října v době od 09:00 do 19:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Celkem bude umístěno 9 bójí (slovy devět). Z toho 7 bójí (slovy sedm) bude umístěno souběžně s pravým břehem (vzdálenost mezi bójemi 150 m) ve vzdálenosti cca 65 m od břehu tak, aby linie návodní strany byla jednoznačně patrná, 1 (slovy jedna) bóje bude umístěna mezi břehem a první poproudní bójí v ř. km 772,49 ve vzdálenosti cca 30 m od břehu a 1 (slovy jedna) bóje bude umístěna mezi břehem a poslední poproudní bójí v ř. km 771,49 ve vzdálenosti cca 30 m od břehu. Výška bójí bude minimálně 0,6 m nad hladinou. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy v ř. km 771,49 a v ř. km 772,49 budou na pravém břehu osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude
  1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou bílé barvy. Šipky budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky na začátku a na konci celé vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

  „Denně od 1. 5. do 15. 10., 09:00 – 19:00 h
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo.
  Akrobatické činnosti nebo wakesurfing – max. 2 plavidla.
  Nelze provozovat zároveň vodní lyžování a akrobatickou činnost nebo wakesurfing.
  Nelze provozovat zároveň jetsurf a jiné malé plavidlo.
  Min 15 m od pravého břehu. Max 400 cm Ústí n. L.“.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Provozování vodního lyžování (včetně wakesurfingu) musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn ve výši nejméně 4 m nad hladinou a musí být viditelný z celé vymezené vodní plochy. Provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše smí být zahájeno až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Plavba plavidel při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností za výše uvedeným účelem je povolena v minimální vzdálenosti 15 m od pravého břehu (s výjimkou odplouvání a připlouvání) a do vodního stavu max. 400 cm na vodočtu Ústí nad Labem.
 6. Na takto vymezené vodní ploše lze ve stejnou dobu provozovat maximálně 1 plavidlo při vodním lyžování nebo 2 plavidla při provádění akrobatických činností nebo 2 plavidla při provozování wakesurfingu. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno. Souběžné provozování jetsurfu a jiného malého plavidla není povoleno.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 8. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 9. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 10. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 11. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodního lyžování nebo provádění akrobatických činností odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 12. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 13. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit událost příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 14. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 15. V době provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 16. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností se povoluje do 15. 10. 2022.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Vymezení výše uvedené vodní plochy je v souladu se zvláštními právními předpisy upravující ochranu povrchových vod, tj. zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v aktuálním znění a vyhlášky č. 46/2015 Sb. o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. Dle zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě je Labe v uvedeném úseku dopravně významnou vodní cestou.

Státní plavební správa projednala dne 23. ledna 2018 v sídle Státní plavební správy – pobočka Děčín návrh opatření obecné povahy ve věci provozování malých plavidel, při němž dochází podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 114/1995 Sb. k provádění akrobatických činností a k provozování vodního lyžování, a to se zástupcem Statutárního města Ústí nad Labem a Magistrátu města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí. Ústního jednání se dále zúčastnil zástupce správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové (dále správce vodní cesty). Účastníci jednání neměli k předloženému návrhu opatření obecné povahy žádné připomínky ani požadavky na jeho doplnění.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje část vodní cesty Labe (u Brné nad Labem) pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností, byl vyvěšen dne 29. 1. 2018 na úřední desce Státní plavební správy a na úřední desce Statutárního města Ústí nad Labem po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě obdržela Státní plavební správa vyjádření spolku Stop tunelům, z. s., Na Valech 813/3, Ústí nad Labem-Bukov, IČ 228 795 52, k návrhu opatření obecné povahy s následujícími připomínkami:

1. Návrh jen vágně naznačuje úvahy, jimiž se správní orgán řídil při hodnocení otázky, zda jsou podmínky stanovené v § 30a odst. 1 zákon č. 114/95 Sb. o vnitrozemské plavbě (jedná se o podmínky, které se týkají souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími ochranu povrchových vod a nebude-li tím ohrožena bezpečnost plavebního provozu na vodní cestě) řádně splněny.

Vypořádání se s připomínkou:

Řeka Labe v uvedeném úseku je dle zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě dopravně významnou vodní cestou, a je zde možná plavba neomezeného počtu plavidel, a to včetně plavidel, která nejsou malými (např. nákladní lodě). Vymezení vodní plochy pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností vyloučí z této plochy plavbu plavidel, která nejsou malými (vyjma plavidel správce vodní cesty) a omezí počet malých plavidel, která zde budou moci plout, a to maximálně na dvě plavidla. Vymezením uvedené vodní plochy dojde tedy k omezení plavby ve výše uvedeném úseku vodní cesty. Tato plavidla budou moci uvedené činnosti provozovat ve vzdálenosti minimálně 15 m od pravého břehu, a to z důvodu ochrany fauny a flóry, která se nachází při pravém břehu řeky. Vymezením uvedené vodní plochy dojde tedy k omezení plavby ve výše uvedeném úseku vodní cesty. Hlavním důvodem vymezení uvedené vodní plochy je zajištění bezpečnosti osob, které provádějí vodní lyžování a akrobacii, jelikož tyto činnosti nelze provozovat v místech, kde probíhá průběžná plavba. Vodní lyžování bylo v dotčeném úseku vodní cesty provozováno již více než 40 let. Ve smyslu přechodného ustanovení č. 11, Přílohy č. 2, zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, byly 1. října 2017 ukončeny platnosti všech vymezených vodních ploch pro provozování vodního lyžování. Vzhledem k tomu, že v navrhované části vodní cesty bylo vodní lyžování více než 40 let bezproblémově provozováno, rozhodla se Státní plavební správa prostřednictvím vydání opatření obecné povahy výše uvedenou část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností opětovně vymezit.

2. Není zřejmé, jak a s jakými zástupci města byl návrh projednán, a dále, že v souladu se zákonem o obcích a Statutem města Ústí nad Labem je dotčeným orgánem rada města Ústí nad Labem.

Vypořádání se s připomínkou:

Na projednání výše uvedeného návrhu opatření obecné povahy byl přítomen zástupce Statutárního města Ústí nad Labem a Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, který byl písemně zmocněn primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem.

3. Není zřejmé, jaké požadavky a závěry vzešly z projednání.

Vypořádání se s připomínkou:

Účastníci jednání o návrhu opatření obecné povahy neměli k předloženému návrhu opatření obecné povahy žádné připomínky ani nepožadovali jeho doplnění. Státní plavební správa připouští, že tato skutečnost měla být v návrhu opatření obecné povahy uvedena.

4. Dotčená část řeky Labe je součástí evropsky významné lokality „Porta Bohemica“ (Natura 2000) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyskytují se v ní zvláště chráněné druhy podle téhož zákona.

Vypořádání se s připomínkou:

Na základě vznesené připomínky požádala Státní plavební správa dne 23. 3. 2018 o písemné stanovisko k uvedené věci příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, se sídlem Michalská 260/14, Litoměřice (dále AOPK). Dne 13. 4. 2018 obdržela Státní plavební správa Odborné vyjádření AOPK ve věci vymezení vodní plochy pro provozování vodního lyžování a akrobacie v Brné nad Labem, čj. SR/0670/UL/2018-2. Z tohoto vyjádření vyplynulo, že AOPK po zhodnocení možného ovlivnění evropsky významné lokality Porta Bohemica a zvláště chráněných druhů provozem vodního lyžování a akrobacie v rámci vymezené vodní plochy shledala, že záměr není ve střetu s ochranou soustavy NATURA 2000 ani ve střetu se základními podmínkami ochrany zvláště chráněných druhů.

Na základě výše uvedených skutečností vymezila Státní plavební správa část vodní cesty Labe pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 8. června 2018.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 15. října 2022.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 24. 5. 2018

 

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein
ředitel pobočky

Č. j.: 534/DC/18

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět