Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 34/2018

kterým se na vodní nádrži Slapy vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4404/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na výše uvedené vodní cestě vodní plochu, která je umístěna při pravém břehu nádrže mezi ř. km 95,00 a ř. km 95,40 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 50 m až 100 m od břehu.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 08:00 hod do 19:00 hod.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 80 m souběžně s pravým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude 50 m až 100 m. Bóje vymezující hranice lyžařské dráhy budou umístěny v ř. km 95,00, v ř. km 95,08, v ř. km 95,16, v ř. km 95,24, v ř. km 95,32 a v ř. km 95,40. Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Max. 2 plavidla
  8–19 hod
  1. 5.–30. 9.

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na pravém břehu v ř. km 95,20. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 8. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše umístěné na vodní nádrži Slapy dne 28.03.2018 v zasedací místnosti úřadu obce Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice za účasti starosty obce a zástupce správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5. Jedná se o stávající vymezenou vodní plochu, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 20/2016 s platností do 06.05.2018. Při hodnocení zkušeností s provozem této vymezené vodní plochy za dobu její existence od roku 2016, bylo konstatováno, že dosavadní provoz probíhal bez problémů a že umístění plochy bylo optimální z hlediska plavebního provozu. Na základě těchto pozitivních zkušeností bylo projednáno prodloužení provozu vymezené plochy na dalších pět let a to i včetně nedělí astátních svátků.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše, jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní nádrži Slapy část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 04.04.2018 po dobu 15 dnů a na úřední desce obce Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice v době od 09.04.2018 do 25.04.2018. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 Článek 4
Účinnost

 Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 8. června 2018.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 8. června 2023.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 24. 5. 2018

 

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky

Č.j.: 4404/PH/18

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Rabyně se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět