Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 40/2018

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 11. 11. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4960/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v malé plavební komoře Dolánky, ř. km 27,00
od 30. 5. 2018 do odvolání.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Je zakázáno vyvazování plavidla v prostoru malé plavební komory.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa přistoupila na základě oznámení správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, o výsledku z technicko-bezpečnostní prohlídky plavební komory Dolánky, kdy bylo konstatováno, že je poškozeno zdivo malé plavební komory, v zájmu zajištění plavební bezpečnosti k uvedenému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 30. května 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 4960/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět