Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 41/2018

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 1. 7. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4826/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 204,60 až ř. km 206,30,
dne 30. června 2018,
v době od 09:45 hodin do 13:30 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Zastavení průběžné plavby bude provedeno v ř. km 204,60 a ř. km 206,30 vodní cesty Vltava, umístěním signálních znaků A.1f „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, v provedení červená vlajka, na obou březích vodní cesty, nebo v případě snížené viditelnosti signálními znaky A.1c v provedení červené světlo. Signální znaky budou minimálně 2 m nad terénem nebo vodní hladinou.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila na základě žádosti KKJ Týn nad Vltavou, z.s., se sídlem Týn nad Vltavou, Solní 422, pořádání akce Mistrovství světa ve středním quadriatlonu, dne 30. června 2018, na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 204,60 až ř. km 206,30. Z důvodu zajištění bezpečnosti soutěžících rozhodla Státní plavební správa o zastavení průběžné plavby na vodní cestě Vltava v úseku ř. km 204,60 až ř. km 206,30, dne 30. června 2018 v době od 09:45 hodin do 13:30 hodin.

Z důvodu zajištění bezpečnosti plavebního provozu Státní plavební správa současně s povolením pořádat akci povolila i zastavení průběžné plavby. Státní plavební správa uložila žadateli povinnost umožnit plavbu plavidel osobní lodní dopravy plujících podle zveřejněného jízdního řádu a povinnost minimálně 48 hodin před zastavením plavby vhodným způsobem zveřejnit tuto informaci v místě určeném ke stání plavidel v ř. km 205, pravý břeh, které je vyznačeno signálními znaky E.5, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 30. května 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 4826/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět