Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 47/2018

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 8. 8. 2018
Opatřením obecné povahy č. 91/2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5359/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 895,87 až ř. km 895,98,
dne 8. června 2018 do odvolání.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Úsek zastavené plavby bude označen signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, umístěnými v mostních polích silničního mostu přes Labe (ř.  95,98). Znaky budou viditelné z poproudního směru.
  2. V ř. km 895,87 budou signální znaky A.1 „Zákaz proplutí“ umístěny na obou březích tak, aby byly viditelné z protiproudního směru. Znaky budou opatřeny směrovými šipkami směřujícími proti sobě a doplněny dvěma žlutými bójemi.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení Města Nymburk o havarijním stavu lávky pro pěší přes Labe v Nymburku v ř. km 895,90 a po projednání věci s vedením Města Nymburk přistoupila v zájmu zajištění plavební bezpečnosti k uvedenému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 8. června 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu

– ředitelka

Státní plavební správy

 

© Státní plavební správa
Zpět