Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 48/2018

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 19. 6. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5336/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Kořensko, ř. km 200,405,
dne 18.06.2018.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Přes plavební komoru Kořensko je dne 18.06.2018 zastaven provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, se sídlem Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice, IČ 70889953, o plánovaných pracích na distribuční síti společnosti EON, a s tím souvisejícím přerušením dodávky el. energie, rozhodla o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Kořensko, ř. km 200,405, dne 18.06.2018.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 11. června 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 5336/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět