Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 49/2018

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 16. 6. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5501/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu opravy malé vodní elektrárny na VD Kořensko, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Kořensko, ř. km 200,405,
dne 15.06.2018.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Přes plavební komoru Kořensko lze dne 15.06.2018 proplavit pouze plavidla o maximální délce 25,0 m a výšce nejvyššího pevného bodu plavidla 4,0 m.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24, IČ 70889953, o opravě malé vodní elektrárny – položení přístupového mostu přes plavební komoru, rozhodla o omezení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Kořensko, ř. km 200,405, dne 15.06.2018. V tomto období lze proplavit pouze plavidla o maximální délce 25,0 m a výšce nejvyššího pevného bodu plavidla 4,0 m.

Omezení plavby je za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila a omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 12. června 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

 

© Státní plavební správa
Zpět