Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 52/2018

kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Orlík vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – vodních skútrů

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5405/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Orlík vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, při pravém břehu, v ř. km 153,3–153,7, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 70 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry je možné provozovat každý den mimo neděle v době od 08:00 hod do 12:00 hod a od 14:00 hod do 19:00 hod.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 100 m souběžně s pravým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude 70 m. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy, ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Max. 3 plavidla
  8–12 hod a 14–19 hod
  mimo Ne
  1. 5.–30. 9.

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 3 plavidla.
 5. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 6. Provozování vodních skútrů se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozu vodních skútrů a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozu vodních skútrů na vymezené vodní ploše umístěné na vodní nádrži Orlík dne 26.04.2018 v zasedací místnosti úřadu obce Klučenice, Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, jako dotčeného orgánu podle § 30a odst. 3. Správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, zaslal své stanovisko k předmětu řízení předem a z jednání se řádně omluvil. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy.

Jedná se o stávající vymezenou vodní plochu, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 61/2016 s platností do 26.07.2018. Při hodnocení zkušeností s provozem této vymezené vodní plochy za dobu její existence od roku 2016, bylo konstatováno, že dosavadní provoz probíhal bez problémů, a že umístění plochy včetně stanovených technicko-provozních podmínek bylo optimální. Na základě těchto pozitivních zkušeností bylo projednáno prodloužení provozu vymezené plochy ve stávajícím rozsahu, včetně provozní doby a počtu plavidel, na dalších 5 let.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní nádrži Orlík část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozu vodních skútrů, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 9. května 2018 a dále na úřední desce OÚ Klučenice, Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodních skútrů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 30. června 2018.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. června 2023.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 15. 6. 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 5405/PH/18

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Klučenice, Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět