Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 64/2018

kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Slapy vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 6287/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní nádrži Slapy vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, při levém břehu, ř. km 104,0 – 104,4 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce do 80 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry a jetsurfy je možné provozovat každý den mimo nedělí a státních svátků od 10:00 hod. do 17:00 hod. v době od 1. května do 30. září 2018.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů a jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 100 m souběžně s levým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude do 80 m. Dále na začátku a konci vymezené plochy (ř. km 104,0 a ř. km 104,4) bude umístěna vždy jedna další bóje ve vzdálenosti 40 m od břehu. Celkem bude umístěno 7 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování vodních skútrů a jetsurfů v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E. 24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Denně od 1.5. do 30. 9.
  Mimo Ne a státní svátky
  10-17 hod.
  Max. 3 plavidla.
  Nelze provozovat zároveň vodní skútry i jetsurfy.

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně max. 3 plavidla jednoho druhu, to znamená buď pouze vodní skútry nebo jenom jetsurfy. Nelze provozovat vodní skútry a jetsurfy zároveň.
 5. Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.
 6. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Provozování vodních skútrů a jetsurfů se povoluje na dobu do 30. 9. 2018 od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k provozování jetsurfů a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že vodní skútry jsou určeny nejen pro průběžnou plavbu, ale i pro figurální a akrobatickou plavbu, při které nemohou být dodržena některá pravidla plavebního provozu a která smí být provozována pouze ve vymezených plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě vymezení takové části vodní cesty i na vodním díle Slapy. Neexistence takto vymezené části vodní cesty na vodní nádrži Slapy zvyšuje riziko, že k nepovolenému způsobu plavby vodních skútrů bude docházet v běžném plavebním provozu. Státní plavební správa postupuje s cílem zákonodárce, který deklaroval přijetím platné právní úpravy. Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonodárce považoval za zvýšené riziko nepřijetí právní úpravy, která by nereagovala na rozvoj rekreačních aktivit v oblasti vnitrozemské plavby. Zároveň by neobsahovala komplexní úpravu těchto aktivit, což se jeví být v zájmu bezpečnosti osob, které hodlají takové činnosti provozovat, i v zájmu ostatních účastníků plavebního provozu. Stanovení povinnosti provozovat určité činnosti ve vymezené vodní části vodní cesty, nemusí být, podle názoru předkladatele, již nadále vázáno na konkrétní druh plavidla, ale spíše na určité specifické činnosti, u nichž se již z jejich podstaty předpokládá, že při jejich provozování nebude možné dodržet všechna pravidla plavebního provozu. Proto, s ohledem na bezpečnost osob, které budou takové činnosti provozovat, i na bezpečnost ostatních účastníků plavebního provozu, budou moci být takové činnosti provozovány pouze ve vymezených vodních plochách.

O záměru projednat vymezenou vodní plochu na Vltavě v ř. km 104,00 až ř. km 104,40, levý břeh, jako náhradu za již dříve projednávanou a obcí Chotilsko neodsouhlasenou lokalitu ( ř. km 100,1 až 100,4 v katastru téže obce), byli zástupci obce Chotilsko a Neveklov, včetně zástupců správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik informováni na jednání proběhnuvších dne 19. 03. 2018 v sídle Státní plavební správy s tím, že zástupci obcí se přiklonili spíše k této náhradní variantě na ř. km 104,00 až 104,40, levý břeh.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozování vodních skútrů a jetsurfů na vymezené části vodní cesty na vodní nádrži Slapy v ř. km 104,00 až ř. km 104,40, levý břeh, se zástupci obce Chotilsko, osady Kobylníky a zástupcem správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 dne 03. 05. 2018 v Záborné Lhotě 34, 262 03 Chotilsko. Během tohoto projednání byly po dohodě s obcí Chotilsko zkráceny provozní hodiny ve vymezené vodní ploše od 10 do 17 hodin a zakázáno její využití v neděli a ve dnech státních svátků. Současně návrh opatření obecné povahy povoluje provoz ve vymezené vodní ploše prozatím na jednu letní sezónu, tedy do 30. 9. 2018. Poté bude její provoz vyhodnocen.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé z uvedeného projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů nebo k provozování jetsurfů a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Vzhledem k tomu, že v době projednání návrhu k vymezení předmětné vodní plochy nebylo možné navodit situaci odpovídající reálnému provozu v lokalitě během letní sezóny, na který působí společně využití volných břehů, existujících objektů, provoz plavidel na hladině i olistění stromů, nebylo zatím provedeno odbornou organizací měření dopadu provozu vymezené plochy na hladinu hluku v zájmové lokalitě. Měření hlukové zátěže a její posouzení dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v jiných vymezených vodních plochách nemá pro specifičnost terénu v lokalitě také vypovídající schopnost. Proto bylo stanoveno uvedené časové omezení provozu plochy do 30. 9. 2018 a zkráceny provozní hodiny tak, aby nespadaly do doby občanského soumraku nebo úseku dne bezprostředně navazujícího na východ slunce, které většina populace vnímá jako klidové části dne. Nebyl také povolen provoz v neděli ani ve státní svátky a návazně v letní sezóně proběhne měření hluku akreditovanou organizací při provozu vymezené plochy v reálných podmínkách. Budou tak, společně s pravidelných dohledem Státní plavební správy a Policie ČR, získány podklady pro vyhodnocení provozu této vymezené vodní plochy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou. Zkušenosti z jiných lokalit ukazují, že vymezení plochy pro provoz vodních skútrů snižuje četnost porušování pravidel plavebního provozu nebo nerespektování plavebního značení v běžném plavebním provozu. Dojde tak i na nádrži vodního díla Slapy k omezení případů nežádoucího a nebezpečného způsobu plavby vodních skútrů v místech, kde se mohou potkat s plavci či dalšími uživateli vodní cesty.

Ve stanovené lhůtě obdržela Státní plavební správa dne 11. 06. 2018 pod č.j. 5439/PH/18 společné vyjádření Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Dobříš, v němž se uvádí, že Oddělení výstavby, Úřad územního plánování, Památková péče, Doprava a silničního hospodářství, Ochrana ovzduší a odpadové hospodářství, Vodoprávní úřad, Lesní hospodářství a myslivost a Ekologie krajiny a zemědělství nemají k Návrhu opatření obecné povahy č. 23/2018 žádné připomínky. Ve zmíněném společném vyjádření Oddělení Ekologie krajiny a zemědělství dále uvádí, že z hlediska zájmů chráněných zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemáme ke shora  uvedenému záměru námitek. Jedná se o lokalitu již v současné době silně rekreačně využívanou, nenavazující na žádné vymezené zvláště chráněné území ve smyslu třetí ZOPK a z pohledu obecné ochrany přírody a krajiny není předpoklad, že shora uvedeným záměrem dojde k narušení zájmů chráněných zákonem ochrany přírody a krajiny. … Orgán ochrany přírody a krajiny souhlasí a podporuje dobu provozu vodních skútrů a jetsurfů, jež je stanovena mimo hlavní období hnízdění a vyvádění mláďat  u běžných druhů vodních a suchozemských druhů ptáků“.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní nádrži Slapy část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 16. 05. 2018 a dále na úřední desce obce Chotilsko po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě byly vzneseny následující připomínky:

Dne 28.05.2018 podal pan M.B. připomínku adresovanou Odboru životního prostředí – vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Dobříš, jenž ji postoupil usnesením pro nepříslušnost Státní plavební správě pod č.j. 5341/PH/18. Ve svém podání osoba uplatňující připomínku uvádí: “Jsem majitelem rekreačního objektu v Nové Živohošti a dle zákona o správním řízení se tudíž cítím být dotčeným subjektem. Obracím se tedy na Vás s vyjádřením nesouhlasu s tímto záměrem a zároveň se žádostí pomoc při zastavení této akce. Uvažovaná dráha by měla být zprovozněna přímo proti plážím ubytovacích resortů, sportovním hřištím i soukromým pozemkům nás chatařů. V této oblasti je snad nejvyšší koncentrace rekreačních zařízení na celém VD Slapy. My všichni teď budeme obtěžováni nesnesitelným hlukem, emisemi, a především bezohlednými majiteli skútrů, kteří své stroje dopravují až do vody bez ohledu na zákazy vjezdu i na zákazy parkování mimo vyznačená parkoviště. Nejenže k tomu používají přímo pláže, naše soukromé cesty a pozemky, ale především ničí životní prostředí. Vyskytuje se zde i chráněný ledňáček říční“.

Dne 18.06.2018 podal pan M.B. další připomínku k vytvoření vymezené vodní plochy pro vodní skútry, v němž uvádí: „NESOUHLASÍM se zřízením vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě-provozování vodních skútrů a jetsurfů.“ Dále pan M.B. opět zmiňuje ohrožení bezpečného koupání a hluk.

Státní plavební správa se podanými připomínkami zabývala a k jejich vypořádání uvádí následující:

Zatížení lokality Nové Živohošti hlukem vodních skútrů provozovaných ve vymezené vodní ploše je dáno především vzdáleností rekreačních objektů od této plochy (není uvedeno, kde konkrétně se rekreační objekt pana M. B. nachází). Při stanovené šířce vymezené plochy do 80 m od levého břehu představuje vzdálenost objektů umístěných nejblíže k vodní ploše na pravém břehu od hranice plochy minimálně 350 m, většina objektů se nachází ve vzdálenosti větší. Ve věci hluku a emisí je třeba uvést, že všechny vodní skútry jsou plavidla podléhající evidenci podle zákona o vnitrozemské plavbě a jedná se o výrobky uvedené na trh v souladu s Nařízením vlády č. 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. V tomto nařízení vlády jsou zapracovány mimo jiné také požadavky předpisů Evropské unie na emise a hluk výrobků dodávaných na trh. Vodní skútry dodávané na trh jsou vybaveny certifikátem CE (prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie) a podléhají pravidelným technickým prohlídkám. Při souběžném provozu maximálně tří plavidel ve vymezené vodní ploše není reálný předpoklad zatížení lokality hlukem v rozporu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb.. Dokud však nebude tato skutečnost ověřena měřením akreditovanou organizací v reálných podmínkách provozu vymezené plochy s minimálním i maximálním počtem plavidel, je doba provozu vymezené plochy výrazně omezena pouze na časové rozpětí 10 – 17 hodin a nelze ji využívat v neděli a státní svátky. Při rozlehlosti vodní plochy (šířka vodní cesty se v místě vymezené plochy pohybuje v rozpětí 360 – 450 m), na které může v běžném plavebním provozu plout v blízkosti Nové Živohošti i několik desítek plavidel, nelze považovat za relevantní připomínku k obtěžování emisemi z provozu maximálně tří dalších plavidel, vybavených prohlášením o shodě s předpisy Evropské unie. Záležitost nepovoleného vjezdu na pozemky v blízkosti vodní plochy a nedodržování zákazu parkování mimo vyznačená parkoviště není v kompetenci Státní plavební správy a je především věcí majitelů pozemků. Tato otázka však nutně nesouvisí s realizací vymezené vodní plochy – vodní skútr je plavidlo, které je schopno pohybovat se běžně po vodní cestě a může do prostoru plochy připlout z jakékoliv vzdálené lokality či vývaziště situovaného na nádrži vodního díla Slapy.

K uváděnému výskytu ledňáčka říčního je třeba odkázat na vyjádření Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Dobříš, ve kterém Oddělení Ekologie krajiny a zemědělství uvádí, že z hlediska zájmů chráněných zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemáme ke shora  uvedenému záměru námitek. Jedná se o lokalitu již v současné době silně rekreačně využívanou, nenavazující na žádné vymezené zvláště chráněné území ve smyslu třetí ZOPK a z pohledu obecné ochrany přírody a krajiny není předpoklad, že shora uvedeným záměrem dojde k narušení zájmů chráněných zákonem ochrany přírody a krajiny. … Orgán ochrany přírody a krajiny souhlasí a podporuje dobu provozu vodních skútrů a jetsurfů, jež je stanovena mimo hlavní období hnízdění a vyvádění mláďat u běžných druhů vodních a suchozemských druhů ptáků“.

K otázce ohroženého koupání upřesňuje Státní plavební správa polohu a pravidla provozu vymezené vodní plochy pro vodní skútry a jetsurfy. Plocha je záměrně umístěna zcela u levého břehu tvořeného strmými skalami s krátkou dobou oslunění a v maximální vzdálenosti od uzavřené vodní plochy pro bezpečný pohyb plavců při pravém břehu. Mezi hraničními bójemi plochy pro koupající v šířce 50 m a hraničními bójemi plochy pro vodní skútry a jetsurfy je vzdálenost minimálně 230 m (pro lepší představu 230 m odpovídá 1,5 násobku šířky toku Vltavy v Praze u Žlutých lázní). Není tedy žádný důvod, proč by mělo docházet byť jen k přiblížení se plavce a vodního skútru či jetsurfu provádějícího akrobatickou nebo rychlostní jízdu. Tuto činnost skútrů a jetsurfů lze podle ustanovení § 30a odst. 6 provozovat pouze ve vymezené ploše. Dále platí ustanovení § 30a odst. 7, písm. c), podle kterého je zakázáno vplouvat do vymezené vodní plochy pro skútry a jetsurfy v její provozní době s plavidlem, k jehož provozování nebyla určena. Uvedená minimální šířka plavební dráhy 230 m mezi oběma plochami poskytuje dostatečný manévrovací prostor pro všechna plavidla na vodní cestě, zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o úsek vodní cesty, ve kterém je plavba mimo předmětnou plochu omezena na plavbu ve výtlačném režimu.

Dne 29. 5. 2018 zaslala společnost Létojaro s.r.o., IČ: 24193381 se sídlem Myslíkova 15, Praha 1, PSČ 110 00 podání označené jako námitky k návrhu opatření obecné povahy 23/2018, adresované Odboru životního prostředí – vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Dobříš, jenž je postoupil usnesením pro nepříslušnost Státní plavební správě pod č.j. 5341/PH/18. Práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva tohoto vlastníka pozemků nejsou dle ustanovení § 172, odst. 5 správního řádu opatřením obecné povahy přímo dotčena (pozemky se nachází v k.ú. jiné obce a jsou od prostoru vymezené vodní plochy odděleny břehovými pozemky v majetku státu a navazující rozlehlou vodní cestou) a podání je proto vypořádáno jako připomínky podané v souladu s ust. § 172, odst. 4 správního řádu. Ve svém podání zmiňovaná společnost uvádí: „Jsme vlastníci pozemků zapsaných v katastru nemovitostí, k.ú. Živohošť, obec Křečovice, na kterých je umístěno rekreační zařízení. Předmětný resort, který dlouhodobě pronajímáme za účelem jeho provozu, je vyhledávaný především pro příjemnou a klidnou atmosféru a zároveň nádhernou okolní přírodu. Vámi oznámený záměr je pro nás naprosto nepřijatelný, a to zejména z následujících důvodů: zhoršení životního prostředí, způsobený hluk, ohrožení zdraví naších rekreantů. … Vaše rozhodnutí by mohlo vážně ohrozit naši nemalou investici vynaloženou na pořízení a rozvoj této nemovitosti. …. Dle našeho názoru by zamýšlené opatření bylo v rozporu s ustanovením § 7, odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, kdy povrchové vody lze užívat k plavbě jen tak, aby při tom nedošlo k ohrožení zájmu rekreace, jakosti vod a vodních ekosystémů a bezpečnosti osob.“ Tuto připomínku obdržela Státní plavební správa v témže znění ještě jednou a to dne 31. 05. 2018 pod č.j. 5064/PH/18.

Státní plavební správa se podanou připomínkou zabývala a k jejímu vypořádání uvádí následující:

Ve věci zhoršení životního prostředí a ohrožení jakosti vod a vodních ekosystémů je potřebné především odkázat na komplexní vyjádření Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Dobříš, v němž se uvádí, že Oddělení výstavby, Úřad územního plánování, Památková péče, Doprava a silničního hospodářství, Ochrana ovzduší a odpadové hospodářství, Vodoprávní úřad, Lesní hospodářství a myslivost a Ekologie krajiny a zemědělství nemají k Návrhu opatření obecné povahy č. 23/2018 žádné připomínky. Ve zmíněném společném vyjádření Oddělení Ekologie krajiny a zemědělství dále uvádí, že z hlediska zájmů chráněných zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemáme ke shora  uvedenému záměru námitek. Jedná se o lokalitu již v současné době silně rekreačně využívanou, nenavazující na žádné vymezené zvláště chráněné území ve smyslu třetí ZOPK a z pohledu obecné ochrany přírody a krajiny není předpoklad, že shora uvedeným záměrem dojde k narušení zájmů chráněných zákonem ochrany přírody a krajiny. … Orgán ochrany přírody a krajiny souhlasí a podporuje dobu provozu vodních skútrů a jetsurfů, jež je stanovena mimo hlavní období hnízdění a vyvádění mláďat u běžných druhů vodních a suchozemských druhů ptáků“.

V otázce způsobeného hluku upřesňujeme, že předmětné pozemky společnosti Létojaro s.r.o. se nachází ve vzdálenosti minimálně 430 m a více od vnějších bójí vymezujících vodní plochu pro provoz vodních skútrů a jetsurfů. Provozované vodní skútry jsou plavidla podléhající evidenci podle zákona o vnitrozemské plavbě a jedná se o výrobky uvedené na trh v souladu s Nařízením vlády č. 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. V tomto nařízení vlády jsou zapracovány mimo jiné také požadavky předpisů Evropské unie na emise a hluk výrobků dodávaných na trh. Vodní skútry dodávané na trh jsou tedy vybaveny certifikátem CE (prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie) a podléhají pravidelným technickým prohlídkám. Při souběžném provozu maximálně tří plavidel ve vymezené vodní ploše není reálný předpoklad zatížení lokality hlukem v rozporu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Dokud však nebude tato skutečnost ověřena měřením akreditovanou organizací v reálných podmínkách provozu vymezené vodní plochy s minimálním i maximálním počtem plavidel, je doba provozu vymezené plochy výrazně omezena pouze na časové rozpětí 10 – 17 hodin a nelze ji využívat v neděli a státní svátky.

Připomínka poukazující na ohrožení zdraví rekreantů a bezpečnosti osob blíže neupřesňuje, v čem je toto ohrožení spatřováno. Předmětná lokalita poskytuje jedno z nejširších míst na nádrži vodního díla Slapy s tím, že zejména koupání a většina dalších rekreačních aktivit probíhá na pravém břehu, levý břeh je naopak pro tyto činnosti nevhodný pro svůj strmý skalnatý terén, krátkou dobu oslunění a značnou vzdálenost od rekreačních objektů. Lokalita tedy poskytuje dostatečný prostor pro provoz vodních skútrů (v úzké uzavřené a viditelně vymezené ploše), průběžnou plavbu plavidel ve výtlačném režimu i koupání a další rekreační aktivity. Obdobné vodní plochy vymezené pro provoz vodních skútrů nebo lyžování ve vleku za plavidlem jsou v České republice vymezovány již několik desetiletí i na méně rozlehlých úsecích vodních cest (v současné době jich existuje více než 30 a některé plochy pro lyžování ve vleku za plavidlem s obdobnou rozlohou jako předmětná plocha v ř. km 104,0 – 104,4 se nachází i na nádrži vodního díla Slapy). Zde konkrétně mezi hraničními bójemi plochy pro koupání v šířce 50 m u pravého břehu a hraničními bójemi plochy pro vodní skútry a jetsurfy je vzdálenost minimálně 230 m. Není tedy žádný důvod, proč by mělo docházet byť jen k přiblížení se plavce a vodního skútru či jetsurfu provádějícího akrobatickou nebo rychlostní jízdu. Tuto činnost skútrů a jetsurfů lze podle ustanovení § 30a odst. 6 provozovat pouze ve vymezené ploše. Dále platí ustanovení § 30a odst. 7, písm. c), podle kterého je zakázáno vplouvat do vymezené vodní plochy pro skútry a jetsurfy v její provozní době s plavidlem, k jehož provozování nebyla určena. Tedy ani střet rekreujících se osob kupříkladu na šlapadle s vodním skútrem nehrozí. Uvedená minimální šířka plavební dráhy 230 m mezi oběma plochami poskytuje dostatečný manévrovací prostor pro všechna plavidla na vodní cestě, zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o úsek vodní cesty, ve kterém je plavba mimo předmětnou plochu omezena na plavbu ve výtlačném režimu.

Dne 29.5.2018 podala připomínku společnost Resort Beach Nová Živohošť, SYRMAX s.r.o., IČ:26116936, se sídlem Nová Živohošť 68, adresovanou Odboru životního prostředí – vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Dobříš, jenž ji postoupil usnesením pro nepříslušnost Státní plavební správě pod č.j. 5341/PH/18. Ve svém podání uvádí: „Jsme provozovatelé komfortního ubytovacího resortu situovaného na pozemcích zapsaných v katastru nemovitostí, k.ú. Živohošť, obec Křečovice. Předmětný rekreační resort, který přímo sousedí s navrženým úsekem, je vyhledávaný především pro příjemnou a klidnou atmosféru a zároveň pro nádhernou okolní přírodu. Vámi oznámený záměr je pro nás naprosto nepřijatelný, neboť zásadně omezí naši podnikatelskou činnost a to zejména z následujících důvodů: zhoršení životního prostředí, způsobený hluk, ohrožení zdraví naších rekreantů. … Vaše rozhodnutí lze zařadit až do kategorie likvidace neboť hluk a jakékoliv neštěstí zásadně ohrozí poptávku o náš resort, viz případ na vodní nádrži Orlík. Dle našeho názoru by zamýšlené opatření bylo v rozporu s ustanovením § 7, odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, kdy povrchové vody lze užívat k plavbě jen tak, aby při tom nedošlo k ohrožení zájmu rekreace, jakosti vod a vodních ekosystémů a bezpečnosti osob.“ Tuto připomínku obdržela Státní plavební správa v témže znění ještě jednou dne 31. 05. 2018 pod č.j. 5063/PH/18.

Státní plavební správa se podanou připomínkou zabývala a k jejímu vypořádání uvádí následující:

Ve věci zhoršení životního prostředí a ohrožení jakosti vod a vodních ekosystémů je potřebné především odkázat na komplexní vyjádření Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Dobříš, v němž se uvádí, že Oddělení výstavby, Úřad územního plánování, Památková péče, Doprava a silničního hospodářství, Ochrana ovzduší a odpadové hospodářství, Vodoprávní úřad, Lesní hospodářství a myslivost a Ekologie krajiny a zemědělství nemají k Návrhu opatření obecné povahy č. 23/2018 žádné připomínky. Ve zmíněném společném vyjádření Oddělení Ekologie krajiny a zemědělství dále uvádí, že z hlediska zájmů chráněných zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemáme ke shora  uvedenému záměru námitek. Jedná se o lokalitu již v současné době silně rekreačně využívanou, nenavazující na žádné vymezené zvláště chráněné území ve smyslu třetí ZOPK a z pohledu obecné ochrany přírody a krajiny není předpoklad, že shora uvedeným záměrem dojde k narušení zájmů chráněných zákonem ochrany přírody a krajiny. … Orgán ochrany přírody a krajiny souhlasí a podporuje dobu provozu vodních skútrů a jetsurfů, jež je stanovena mimo hlavní období hnízdění a vyvádění mláďat u běžných druhů vodních a suchozemských druhů ptáků“.

V otázce způsobeného hluku upřesňujeme, že objekty ubytovacího resortu se nachází ve vzdálenosti minimálně 430 m a více od vnějších bójí vymezujících vodní plochu pro provoz vodních skútrů a jetsurfů. Provozované vodní skútry jsou plavidla podléhající evidenci podle zákona o vnitrozemské plavbě a jedná se o výrobky uvedené na trh v souladu s Nařízením vlády č. 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. V tomto nařízení vlády jsou zapracovány mimo jiné také požadavky předpisů Evropské unie na emise a hluk výrobků dodávaných na trh. Vodní skútry dodávané na trh jsou tedy vybaveny certifikátem CE (prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie) a podléhají pravidelným technickým prohlídkám. Při souběžném provozu maximálně tří plavidel ve vymezené vodní ploše není reálný předpoklad zatížení lokality hlukem v rozporu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Dokud však nebude tato skutečnost ověřena měřením akreditovanou organizací v reálných podmínkách provozu vymezené vodní plochy s minimálním i maximálním počtem plavidel, je doba provozu vymezené plochy výrazně omezena pouze na časové rozpětí 10 – 17 hodin a nelze ji využívat v neděli a státní svátky.

Připomínka poukazující na ohrožení zdraví rekreantů a bezpečnosti osob blíže neupřesňuje, v čem je toto ohrožení spatřováno. Předmětná lokalita představuje jedno z nejširších míst na nádrži vodního díla Slapy s tím, že zejména koupání a většina dalších rekreačních aktivit probíhá na pravém břehu, levý břeh je naopak pro tyto činnosti nevhodný pro svůj strmý skalnatý terén, krátkou dobu oslunění a značnou vzdálenost od rekreačních objektů. Lokalita tedy poskytuje dostatečný prostor pro provoz vodních skútrů (v úzké uzavřené a viditelně vymezené ploše), průběžnou plavbu plavidel ve výtlačném režimu i koupání a další rekreační aktivity. Obdobné vodní plochy vymezené pro provoz vodních skútrů nebo lyžování ve vleku za plavidlem jsou v České republice vymezovány již několik desetiletí i v méně rozlehlých úsecích vodních cest (v současné době jich existuje více než 30 a některé plochy pro lyžování ve vleku za plavidlem s obdobnou rozlohou jako předmětná plocha v ř. km 104,0 – 104,4 se nachází i na nádrži vodního díla Slapy). Zde konkrétně mezi hraničními bójemi plochy pro koupání v šířce 50 m u pravého břehu a hraničními bójemi plochy pro vodní skútry a jetsurfy je vzdálenost minimálně 230 m. Není tedy žádný důvod, proč by mělo docházet byť jen k přiblížení se plavce a vodního skútru či jetsurfu provádějícího akrobatickou nebo rychlostní jízdu. Tuto činnost skútrů a jetsurfů lze podle ustanovení § 30a odst. 6 provozovat pouze ve vymezené ploše. Dále platí ustanovení § 30a odst. 7, písm. c), podle kterého je zakázáno vplouvat do vymezené vodní plochy pro skútry a jetsurfy v její provozní době s plavidlem, k jehož provozování nebyla určena. Tedy ani střet rekreujících se osob kupříkladu na šlapadle s vodním skútrem nehrozí. Uvedená minimální šířka plavební dráhy 230 m mezi oběma plochami poskytuje dostatečný manévrovací prostor pro všechna plavidla na vodní cestě, zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o úsek vodní cesty, ve kterém je plavba mimo předmětnou plochu omezena na plavbu ve výtlačném režimu.

Dne 14. 06. 2018 obdržela Státní plavební správa pod č. j. 5634/PH/18 připomínku zaslanou panem P.H., majitelem rekreační chaty na Nové Živohošti, který ve svém podání uvádí: „Jsem majitelem rekreační chaty na Nové Živohošti. Musím vyjádřit naprostý nesouhlas s navrhovanou oblastí, neboť tato oblast patří k nejvytíženějším rekreačním oblastem povodí Vltavy, což se projevuje velkou intenzitou vodních sportů a rekreace. Uvedený návrh/úmysl je neobhajitelný z důvodu velkého rizika způsobené nezodpovědným chováním majitelů vodních skútrů. …. Státní plavební správa nevzala do připomínkového řízení obec Křečovice a osadu Nová Živohošť, přestože je naprosto zřejmé, že zásadně navrhované řešení ovlivní rekreační oblast Nová Živohošť. ... Na jednání dne 3. 5. 2018 nebyli přizvaní zástupci z pravé strany Vltavy. … Předložený návrh není v souladu s územním plánem (zkr. UP) obce Křečovice účinným od 23. 12. 2018. … Povolení úseku pro vodní skútry způsobí vedle rizika srážky, zhoršení životního prostředí, zničení jedinečného ekosystému, škodlivý zásah do života místní osady, výrazně omezí rozvoj rekreace a zatíží dále dopravní infrastrukturu a celkově se velmi negativně projeví na této oblasti.“ Tuto námitku obdržela Státní plavební správa v témže znění ještě jednou dne 18. 06. 2018 pod č.j. 5746/PH/18.

Státní plavební správa se podanou připomínkou zabývala a k jejímu vypořádání uvádí následující:

Nejprve k otázce projednání návrhu vymezené vodní plochy s obcí Křečovice odkazujeme na § 30a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, který za dotčený orgán podle správního řádu určuje pouze obec, na jejímž katastrálním území se vymezená vodní plocha má nacházet. Předmětná vodní plocha v ř. km 104,00 – 104,40, zasahující do vzdálenosti nejvýše 80 m od levého břehu, se celá nachází v katastrálním území obce Chotilsko.

Z připomínky pana P.H. není zřejmé, v čem konkrétně spatřuje riziko způsobené nezodpovědným chováním majitelů vodních skútrů ve vazbě na provoz vymezené vodní plochy. Zkušenosti zejména z nádrže vodního díla Orlík, ale i z jiných lokalit, ukazují, že vymezení plochy pro provoz vodních skútrů naopak snižuje četnost porušování pravidel v běžném plavebním provozu, kdy mohou být ohroženi jeho ostatní účastníci (plavci, malá plavidla bez i s vlastním strojním pohonem, plachetnice). Lokalita v ř. km 104,00 – 104,40 při šířce vodní plochy 360 až 450 m poskytuje dostatečný manévrovací prostor pro všechna plavidla na vodní cestě, zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o úsek vodní cesty, ve kterém je plavba mimo předmětnou plochu omezena na plavbu ve výtlačném režimu. Akrobatickou nebo rychlostní jízdu vodního skútru či jetsurfu může vůdce plavidla podle ustanovení § 30a odst. 6 provozovat pouze ve vymezené ploše a ta v tomto případě zasahuje jen do vzdálenosti 80 m od levého břehu. Současně platí ustanovení § 30a odst. 7, písm. c), podle kterého je zakázáno vplouvat do vymezené vodní plochy pro skútry a jetsurfy v její provozní době s plavidlem, k jehož provozování nebyla určena. Tím je uváděné riziko srážky eliminováno. Bezpečný pohyb plavců potom poskytuje uzavřená vodní plocha pro koupání v šířce 50 m při pravém břehu.

K otázce zatížení dopravní infrastruktury uvádíme, že doba provozu vymezené vodní plochy je výrazně omezena pouze na časové rozpětí 10 – 17 hodin, nelze ji využívat v neděli či státní svátky a souběžně zde lze provozovat maximálně tři plavidla. Dále platí, že vodní skútr je plavidlo, které je schopno pohybovat se běžně po vodní cestě a může do prostoru plochy připlout z jakékoliv vzdálené lokality či vývaziště situovaného na nádrži vodního díla Slapy.

V otázce zhoršení životního prostředí odkazujeme na komplexní vyjádření Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Dobříš, v němž se uvádí, že Oddělení výstavby, Úřad územního plánování, Památková péče, Doprava a silničního hospodářství, Ochrana ovzduší a odpadové hospodářství, Vodoprávní úřad, Lesní hospodářství a myslivost a Ekologie krajiny a zemědělství nemají k Návrhu opatření obecné povahy č. 23/2018 žádné připomínky. Ve zmíněném společném vyjádření Oddělení Ekologie krajiny a zemědělství dále uvádí, že z hlediska zájmů chráněných zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemáme ke shora  uvedenému záměru námitek. Jedná se o lokalitu již v současné době silně rekreačně využívanou, nenavazující na žádné vymezené zvláště chráněné území ve smyslu třetí ZOPK a z pohledu obecné ochrany přírody a krajiny není předpoklad, že shora uvedeným záměrem dojde k narušení zájmů chráněných zákonem ochrany přírody a krajiny. … Orgán ochrany přírody a krajiny souhlasí a podporuje dobu provozu vodních skútrů a jetsurfů, jež je stanovena mimo hlavní období hnízdění a vyvádění mláďat u běžných druhů vodních a suchozemských druhů ptáků“.

Dne 14. 06. 2018 obdržela Státní plavební správa pod č. j. 5665/PH/18 připomínku zaslanou panem M.U., majitelem rekreační chaty na Nové Živohošti a jednatelem společnosti BONAVITA spol. s r. o., který ve svém podání uvádí: „Již v současné době je hluk způsobený nadměrnou plavbou plavidel velice zatěžující a mnoho z majitelů lodí a skútrů nedodržují žádná nařízení vydané plavební správou. Bohužel jsem již několikrát zaznamenal plavidla jezdící obrovskou rychlostí těsně u břehu, ohrožující hlavně plavce, děti, ale i jiná plavidla např. šlapadla, které hojně rekreanti využívají…. majitelé vodních skútrů však využívají všechny možné přístupové cesty ze strany pláží Nové Živohoště aby své plavidla spustili na vodu, pak následně jejich auta s vleky blokují rekreantům volný přístup k vodě. Velký problém také spatřuji v častém dolévání benzínu z kanystrů přímo ve vodě, či na kraji břehu a následnou kontaminaci vodního toku, kde žije mnoho chráněných živočichů. … nevěřím, že není možno najít lepší a bezpečnější úseky na Vltavě, kde nebude docházet k ohrožování plavců a našich dětí. … Uplatňovat zájmy menšiny, která má zřejmě silné lobby, před pracující většinou, která si chce pouze odpočinou po vyčerpávajícím pracovním týdnu mě připadá nepřijatelné.“ Tuto námitku obdržela Státní plavební správa v témže znění ještě jednou ve stanoveném termínu pod č.j. 5855/PH/18.

Státní plavební správa se podanou připomínkou zabývala a k jejímu vypořádání uvádí následující:

Ve věci ohrožení plavidly jedoucími nepřiměřenou rychlostí a možnému ohrožování plavců, včetně dětí ve vazbě na projednávanou vymezenou vodní plochu uvádíme, že právě lokalita v ř. km 104,0 – 104,4 u levého břehu poskytuje velmi vhodný prostor pro nekonfliktní provoz vodních skútrů a jetsurfů v maximální vzdálenosti od uzavřené vodní plochy pro bezpečný pohyb plavců při pravém břehu. Mezi hraničními bójemi plochy pro koupání v šířce 50 m a hraničními bójemi plochy pro vodní skútry a jetsurfy je vzdálenost minimálně 230 m. Není tedy žádný důvod, proč by mělo docházet byť jen k přiblížení se plavce a vodního skútru či jetsurfu provádějícího akrobatickou nebo rychlostní jízdu. Tuto činnost skútrů a jetsurfů lze podle ustanovení § 30a odst. 6 provozovat pouze ve vymezené ploše. Dále platí ustanovení § 30a odst. 7, písm. c), podle kterého je zakázáno vplouvat do vymezené vodní plochy pro skútry a jetsurfy v její provozní době s plavidlem, k jehož provozování nebyla určena. Uvedená minimální šířka plavební dráhy 230 m mezi oběma plochami poskytuje dostatečný manévrovací prostor pro všechna plavidla na vodní cestě, včetně těch nejmenších bez strojního pohonu, zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o úsek vodní cesty, ve kterém je plavba mimo předmětnou plochu omezena na plavbu ve výtlačném režimu. V okolí vymezené vodní plochy se také nenachází zátoka, u které by potřeba zaplouvání plavidel kolidovala s provozem vymezené plochy. Toto jsou tedy hlavní věcné důvody, proč je tato lokalita v rámci nádrže vodního díla Slapy jednou z mála vhodných.

Využívání přístupových cest ze strany pláží Nové Živohošti majiteli vodních skútrů není v kompetenci Státní plavební správy a je především věcí majitelů pozemků. Otázka dosavadního porušování těchto pravidel však dosud nesouvisela s vymezenou vodní plochou, která vznikla až pro část letní sezóny roku 2018. Současně platí, že vodní skútr je plavidlo, které je schopno a oprávněno pohybovat se běžně po vodní cestě a může do prostoru plochy připlout z jakékoliv vzdálené lokality či vývaziště situovaného na nádrži vodního díla Slapy.

V otázce kontaminace vodního toku s výskytem chráněných živočichů odkazujeme na komplexní vyjádření Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Dobříš, v němž se uvádí, že Oddělení výstavby, Úřad územního plánování, Památková péče, Doprava a silničního hospodářství, Ochrana ovzduší a odpadové hospodářství, Vodoprávní úřad, Lesní hospodářství a myslivost a Ekologie krajiny a zemědělství nemají k Návrhu opatření obecné povahy č. 23/2018 žádné připomínky. Ve zmíněném společném vyjádření Oddělení Ekologie krajiny a zemědělství dále uvádí, že z hlediska zájmů chráněných zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemáme ke shora  uvedenému záměru námitek. Jedná se o lokalitu již v současné době silně rekreačně využívanou, nenavazující na žádné vymezené zvláště chráněné území ve smyslu třetí ZOPK a z pohledu obecné ochrany přírody a krajiny není předpoklad, že shora uvedeným záměrem dojde k narušení zájmů chráněných zákonem ochrany přírody a krajiny. … Orgán ochrany přírody a krajiny souhlasí a podporuje dobu provozu vodních skútrů a jetsurfů, jež je stanovena mimo hlavní období hnízdění a vyvádění mláďat u běžných druhů vodních a suchozemských druhů ptáků“.

Dne 15. 06. 2018 obdržela Státní plavební správa pod č.j. 5680/PH/18 připomínku paní E.U. – majitelky chaty na Nové Živohošti, která ve svém podání uvádí: „S tímto návrhem zásadně nesouhlasím. Jde mi jak o bezpečí plavců a lidí na malých loďkách a šlapadlech, tak o nepřiměřený hluk, který provoz těchto skútrů způsobuje. Chtěla bych připomenout tragedii, kdy nezodpovědný člověk na skútru zabil v roce 2016 dívku na loďce. … Nová Živohošť je velmi vytíženou rekreační oblastí a nevidím důvod, proč by pro tyto účely nemohl být vybrán jiný úsek, kde nebudou tolik ohrožováni a obtěžováni lidé, kteří přijeli za rekreací.

Státní plavební správa se podanou připomínkou zabývala a k jejímu vypořádání uvádí následující:

K otázce bezpečí plavců, lidí na malých lodích a šlapadlech i výběru lokality ve vazbě na ohrožení osob musíme konstatovat, že právě lokalita v ř. km 104,0 – 104,4 u levého břehu poskytuje velmi vhodný prostor pro nekonfliktní provoz vodních skútrů a jetsurfů v maximální vzdálenosti od uzavřené vodní plochy pro bezpečný pohyb plavců při pravém břehu. Mezi hraničními bójemi plochy pro koupání v šířce 50 m a hraničními bójemi plochy pro vodní skútry a jetsurfy je vzdálenost minimálně 230 m. Není tedy žádný důvod, proč by mělo docházet byť jen k přiblížení se plavce a vodního skútru či jetsurfu provádějícího akrobatickou nebo rychlostní jízdu. Tuto činnost skútrů a jetsurfů lze podle ustanovení § 30a odst. 6 provozovat pouze ve vymezené ploše. Dále platí ustanovení § 30a odst. 7, písm. c), podle kterého je zakázáno vplouvat do vymezené vodní plochy pro skútry a jetsurfy v její provozní době s plavidlem, k jehož provozování nebyla určena. Uvedená minimální šířka plavební dráhy 230 m mezi oběma plochami poskytuje dostatečný manévrovací prostor pro všechna plavidla na vodní cestě, včetně těch nejmenších bez strojního pohonu, zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o úsek vodní cesty, ve kterém je plavba mimo předmětnou plochu omezena na plavbu ve výtlačném režimu. V okolí vymezené vodní plochy se také nenachází zátoka, u které by potřeba zaplouvání plavidel kolidovala s provozem vymezené plochy. Proto byl v rámci nádrže vodního díla Slapy vybrán právě tento úsek vodní cesty pro projednání vymezené vodní plochy.

K zatížení hlukem v lokalitě Nové Živohošti způsobeným vodními skútry ve vymezené vodní ploše upřesňujeme, že při stanovené šířce vymezené plochy do 80 m od levého břehu jsou nejblíže umístěné objekty na Nové Živohošti od hranice plochy vzdáleny minimálně 350 m, většina objektů se nachází ve vzdálenosti větší (není uvedeno, kde konkrétně je chata paní E.U. umístěna). V otázce hluku lze dále konstatovat, že všechny vodní skútry jsou plavidla podléhající evidenci podle zákona o vnitrozemské plavbě a jedná se o výrobky uvedené na trh v souladu s Nařízením vlády č. 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. V tomto nařízení vlády jsou zapracovány mimo jiné také požadavky předpisů Evropské unie na emise a hluk výrobků dodávaných na trh. Vodní skútry dodávané na trh jsou vybaveny certifikátem CE (prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie) a podléhají pravidelným technickým prohlídkám. Při souběžném provozu maximálně tří plavidel ve vymezené vodní ploše není reálný předpoklad zatížení lokality hlukem v rozporu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb.. Dokud však nebude tato skutečnost ověřena měřením akreditovanou organizací v reálných podmínkách provozu vymezené plochy s minimálním i maximálním počtem plavidel, je doba provozu vymezené plochy výrazně omezena pouze na časové rozpětí 10 – 17 hodin a nelze ji využívat
neděli a ve dnech státních svátků.

Ve stanovené lhůtě obdržela Státní plavební správa připomínky pana O. V. – majitele rekreační chaty v osadě Nová Živohošť, který ve svém podání uvádí: …určení definované lokality pro výše jmenované činnosti mi připadá vysloveně nevhodné a to z několika hledisek.

 1. I když je Vaším záměrem omezit nežádoucí způsob plavby v běžném plavebním provozu, určení místa pro akrobacii na levém břehu v ř. km 104,0-104,4 povede jedině ke koncentraci těchto plavidel v již tak velmi rušném okolí vymezeného místa, což plavbu ostatních plavidel dále stíží a omezí.
 2. Koncentrace vodních skútrů na poměrně malém úseku přehrady za účelem akrobatické a figurální plavby významným způsobem zvýší riziko jejich kolize a fatálních úrazů.
 3. Dotčená lokalita je ohraničena vysokými skalami, což při figurální a akrobatické plavbě vodních skútrů nepochybně povede ke zvýšení hlukové zátěže v okolí místa, které je jinak určeno k rekreaci. Hygienické limity pro hluk a vibrace jsou v České republice stanoveny v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Domnívám se, že prostor na pravém břehu je možno považovat za chráněný venkovní prostor, který se používá k rekreaci a proto by měla být provedena hluková studie před tím, než dojde k rozhodnutí. … jsem majitelem rekreační chaty v osadě Nová Živohošť na pravém břehu v uvedené lokalitě, a proto se považuji za dotčenou osobu. Chatu jsem za účelem rodinné rekreace koupil v domnění, že se nachází v klidné lokalitě. Proto se k Vašemu Návrhu opatření obecné povahy vyjadřuji a prosím Vás o zvážení změny Vašeho návrhu.

Státní plavební správa se podanými připomínkami zabývala a k jejich vypořádání uvádí následující:

K otázce koncentrace vodních skútrů či jetsurfů a ztížení plavby ostatních plavidel upřesňujeme, že v předmětné vymezené vodní ploše mohou být provozována současně maximálně 3 plavidla. Zkušenosti z jiných ploch pro provoz vodních skútrů ukazují, že každý vůdce plavidla je schopen realizovat akrobatickou nebo figurální jízdu pro její fyzickou náročnost pouze krátkou dobu a v okolí ploch nedochází k rizikové koncentraci plavidel. Navíc plocha je záměrně umístěna zcela u levého břehu, mezi jejími hraničními bójemi a hraničními bójemi plochy pro koupání u pravého břehu je k dispozici šířka plavební dráhy minimálně 230 m. Ta umožňuje bezpečnou plavbu a dostatečný manévrovací prostor pro všechna plavidla na vodní cestě, zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o úsek vodní cesty, ve kterém je plavba mimo předmětnou plochu omezena na plavbu ve výtlačném režimu.

Riziko kolize vodních skútrů s ostatními plavidly, podle zkušenosti zejména z nádrže vodního díla Orlík, vymezené plochy pro provoz vodních skútrů naopak snižují. Při jejich existenci v lokalitě dochází k omezení četnosti porušování pravidel v běžném plavebním provozu, kdy mohou být ohroženi jeho ostatní účastníci (plavci, malá plavidla bez i s vlastním strojním pohonem, plachetnice). Akrobatickou nebo rychlostní jízdu vodního skútru či jetsurfu může vůdce plavidla podle ustanovení § 30a odst. 6 zákona o vnitrozemské plavbě provozovat pouze ve vymezené ploše a současně platí ustanovení § 30a odst. 7, písm. c), podle kterého je zakázáno vplouvat do vymezené vodní plochy pro skútry a jetsurfy v její provozní době s plavidlem, k jehož provozování nebyla určena. Tím je uváděné riziko kolize výrazně eliminováno.

Ke zvýšení hlukové zátěže v osadě Nová Živohošť, způsobené vodními skútry ve vymezené vodní ploše, upřesňujeme, že při stanovené šířce vymezené plochy do 80 m od levého břehu jsou nejblíže umístěné objekty na Nové Živohošti od hranice plochy vzdáleny minimálně 350 m, většina objektů se nachází ve vzdálenosti větší (není uvedeno, kde konkrétně je rekreační chata pana O.V. umístěna). V otázce hluku lze dále konstatovat, že všechny vodní skútry jsou plavidla podléhající evidenci podle zákona o vnitrozemské plavbě a jedná se o výrobky uvedené na trh v souladu s Nařízením vlády č. 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. V tomto nařízení vlády jsou zapracovány mimo jiné také požadavky předpisů Evropské unie na emise a hluk výrobků dodávaných na trh. Vodní skútry dodávané na trh jsou vybaveny certifikátem CE (prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie) a podléhají pravidelným technickým prohlídkám. Při souběžném provozu maximálně tří plavidel ve vymezené vodní ploše není reálný předpoklad zatížení lokality hlukem v rozporu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb.. Dokud však nebude tato skutečnost ověřena měřením akreditovanou organizací v reálných podmínkách provozu vymezené plochy s minimálním i maximálním počtem plavidel, je doba provozu vymezené plochy výrazně omezena pouze na časové rozpětí 10 – 17 hodin a nelze ji využívat v neděli a státní svátky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty Vltava pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 16. července 2018.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. 09. 2018.

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 29. června 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Č.j.: 6287/PH/18

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Chotilsko, Chotilsko 7, 262 03 Chotilsko, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět