Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 66/2018

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 25. 7. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2353/DC/18 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 787,38 (malá plavební komora Lovosice),
ve dnech od 9. 7. 2018 do 27. 7. 2018.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo Lovosice bude v uvedeném období probíhat pouze velkou plavební komorou.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 3. 7. 2018 podal správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 70890005 (dále jen správce vodní cesty), žádost o zastavení plavebního provozu na Labi přes malou plavební komoru Lovosice v ř. km 787,38 v období od 9. 7. 2018 do 27. 7. 2018. Žádost byla odůvodněna nutností odstranit poruchu na hydraulickém systému horních vrat plavební komory.

Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Plavbou plavidel bez provedení nutné opravy by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. července 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2353/DC/18

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Lovosice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Lovosice

Město Lovosice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět