Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 67/2018

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2034/DC/18 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě LABE,
v úseku ř. km 808,72 (plavební komory Roudnice nad Labem),
ve dnech od 1. 8. 2018 do 31. 10. 2018.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Ve výše uvedeném období bude plavební provoz přes plavební komory Roudnice nad Labem omezen a proplavování velkou plavební komorou bude umožněno pouze plavidlům, jejichž délka přesahuje rozměry malé plavební komory. Při proplavování velkou i malou plavební komorou Roudnice nad Labem v omezeném plavebním režimu musejí vůdci proplavovaných plavidel dodržovat zvýšenou opatrnost.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 7. 3. 2018 podal správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 70890005
(dále jen správce vodní cesty), žádost o omezení plavebního provozu na Labi přes plavební komory Roudnice nad Labem v ř. km 808,72 v období od
1. 8. 2018 do 31. 10. 2018. Žádost byla odůvodněna nutností provést opravu dilatačních spár dělící zdi plavebních komor pod malou plavební komorou.

Věc byla dne 21. 5. 2018 kladně projednána s vodoprávním úřadem (odbor životního prostředí Městského úřadu Roudnice nad Labem).

Návrh opatření obecné povahy, kterým se omezuje plavební provoz na vodní cestě Labe, v úseku ř. km 808,72 (plavební komory Roudnice nad Labem), ve dnech od 1. 8. 2018 do 31. 10. 2018 (dále jen Návrh OOP), byl pod číslem 31/2018 vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 14. 6. 2018 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro uplatnění připomínek a námitek do 30 dnů od zveřejnění Návrhu OOP na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení Návrhu OOP na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly k Návrhu OOP vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Plavbou plavidel bez provedení nutné údržby by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 19. 07. 2018.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. července 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 2034/DC/18

Obdrží:

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Roudnice nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět