Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 73/2018

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6400/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe
přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53,
ve dnech od 01.10.2018 do 31.10.2018
a
přes velkou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53,
ve dnech od 01.11.2018 do 30.11.2018.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Po dobu zastavení provozu malé plavební komory Dolní Beřkovice bude proplouvání zajišťováno velkou plavební komorou Dolní Beřkovice a po dobu zastavení provozu velké plavební komory Dolní Beřkovice bude proplouvání zajišťováno malou plavební komorou Dolní Beřkovice.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 27.03.2018 podalo Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53, ve dnech od 01.10.2018 do 31.10.2018 a přes velkou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53, ve dnech od 01.11.2018 do 30.11.2018.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 21.05.2018 projednán Státní plavební správou s Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Labe přes přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53, ve dnech od 01.10.2018 do 31.10.2018 a přes velkou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53, ve dnech od 01.11.2018 do 30.11.2018, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 30.05.2018 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

Plavba přes malou a velkou plavební komoru Dolní Beřkovice je střídavě zastavena z důvodu celkové rekonstrukce hydraulického systému plavebních komor (tj. výměna všech pružných hadic a potrubí, přetěsnění hydraulických válců, repase olejových nádrží, hydraulických čerpadel a motorů, výměna hydraulických rozvaděčů a ventilů, výměna olejových náplní) a opravy uchycení pohonů dolních vrat plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 26.07.2018.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 11. července 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 6400/PH/18

Obdrží

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Dolní Beřkovice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět