Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 77/2018

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2433/DC/18 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě přehradní nádrž ROZKOŠ,
v severní části nádrže,
ve dnech od 12. 7. 2018 do odvolání.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Plavba plavidel na severní části přehradní nádrže Rozkoš je možná pouze ve výtlačném režimu plavby, tj. takovou rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 11. 7. 2018 podal správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 70890005 (dále jen správce vodní cesty), žádost o omezení rychlosti plavidel na severní nádrži vodního díla Rozkoš. Důvodem podané žádosti je množství dnových sedimentů a výskyt dalších překážek (např. polopotopených dřevin) v celé severní části přehradní nádrže. Na této části vodní cesty by při plavbě plavidel v kluzu mohlo dojít k jejich poškození či ke zraněním posádek takto plujících plavidel.

Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Bez provedení nutného omezení rychlostí plavby na severní části přehradní nádrže Rozkoš by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

 

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 12. 7. 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 2433/DC/18

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Česká Skalice a obce Nahořany, Provodov-Šonov a Velká Jesenice se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět