Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 88/2018

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6926/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes plavební komoru Kostelec nad Labem, ř. km 857,42,
ve dnech od 08.10.2018 do 05.11.2018.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komora Kostelec nad Labem je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 27.03.2018 podalo Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, žádost, kterou doplnilo dne 17.05.2018, ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Kostelec nad Labem, ř. km 857,42, ve dnech 08.10.2018 až 05.11.2018.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 21.05.2018 projednán Státní plavební správou s Městským úřadem Neratovice, odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Labe přes plavební komoru Kostelec nad Labem, ř. km 857,42, ve dnech 08.10.2018 až 05.11.2018, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 30.05.2018 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

 

Plavba přes plavební komoru je zastavena z důvodu prohlídky, provedení obnovení protikorozní ochrany vrat a drobné opravy plavební komory Kostelec nad Labem za účelem zajištění bezpečného plavebního provozu.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 14.08.2018.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 30. července 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 6926/PH/18

Obdrží

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Kostelec nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět