Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 89/2018

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 26. 8. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 7167/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 204,60 až ř. km 205,60,
dne 25. srpna 2018,
v době od 09:00 hodin do 20:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Zastavení průběžné plavby bude provedeno v ř. km 204,60 a ř. km 205,60 vodní cesty Vltava, umístěním signálních znaků A.1f „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, v provedení červená vlajka, na obou březích vodní cesty, nebo v případě snížené viditelnosti signálními znaky A.1c v provedení červené světlo. Signální znaky budou minimálně 2 m nad terénem nebo vodní hladinou.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila na základě žádosti KKJ Týn nad Vltavou, z.s., se sídlem Týn nad Vltavou, Solní 422, pořádání akce „Vltavotýnské vodácké slavnosti a Vltavotýnský maraton“ dne 25. srpna 2018, na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 204,60 až ř. km 205,60. Z důvodu zajištění bezpečnosti soutěžících rozhodla Státní plavební správa o zastavení průběžné plavby na vodní cestě Vltava v úseku ř. km 204,60 až ř. km 205,60, dne 25. srpna 2018 v době od 09:00 hodin do 20:00 hodin.

Z důvodu zajištění bezpečnosti plavebního provozu Státní plavební správa současně s povolením pořádat akci povolila i zastavení průběžné plavby. Státní plavební správa uložila žadateli povinnost umožnit plavbu plavidel osobní lodní dopravy plujících podle zveřejněného jízdního řádu, minimálně jedenkrát za dvě hodiny umožnit proplutí průběžně plujících plavidel a plavidel plujících k místu stání a od místa stání v ř. km 205,00 a povinnost minimálně 48 hodin před zastavením plavby vhodným způsobem zveřejnit tuto informaci v místě určeném ke stání plavidel v ř. km 205, pravý břeh, které je vyznačeno signálními znaky E.5, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. srpna 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Č.j.: 7167/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět