Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 90/2018

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 20. 8. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 7384/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu ukončení trvání mimořádné události (dokončení sanace tzv. Barevné skály, kde hrozil pád jednotlivých bloků hornin do vodního toku), v zájmu zajištění plynulosti provozu na vodní cestě ruší Opatření obecné povahy č. 26/2018 a obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava, v prostoru jezu Konopa – Nové Spolí,
v úseku ř. km 286,45 až ř. km 286,28
ode dne 8. srpna 2018, 09:30 hodin

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

Plavba v uvedeném úseku je obnovena bez omezení, včetně možnosti proplouvání propustí u pravého břehu.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě potvrzení o dokončení sanace skalního útvaru na pravém břehu toku Vltava v prostoru jezu Konopa – Nové Spolí (tzv. Barevná skála) a na základě odstranění opatření správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, kterými byla v uvedeném úseku vodní cesty plavba upravena, rozhodla o obnovení plavebního provozu bez dalších omezení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 8. srpna 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 7384/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět