Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 91/2018

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 20. 8. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 7398/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu ukončení trvání mimořádné události (odstranění lávky pro pěší, která hrozila zřícením), v zájmu zajištění plynulosti provozu na vodní cestě ruší Opatření obecné povahy č. 47/2018 a obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Labe v Nymburce,
v úseku ř. km 895,87 až ř. km 895,98
ode dne 8. srpna 2018 14:30 hodin

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

Plavba v uvedeném úseku je obnovena bez omezení.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě informace zhotovitele demolice lávky pro pěší v ř. km 895,90 o ukončení prací v korytě toku a na základě prověření plavebního profilu potápěči Policie České republiky a správcem vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, rozhodla o obnovení plavebního provozu.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 8. 8. 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 7398/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět