Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 97/2018

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 16. 9. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8358/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 37,50 až ř. km 38,50,
dne 15.09.2018,
v době od 9:00 hodin do 18:00 hodin, opakovaně vždy na dobu maximálně 20 minut.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba v dotčeném úseku vodní cesty bude zastavena osazením signálního znaku A.1 „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, v provedení červená vlajka o rozměrech 1 m x 1 m, který bude osazen na obou březích nebo na plavidlech zakotvených na vodní cestě, a to v daný den opakovaně, vždy na dobu maximálně 20 minut.

Mezi jednotlivými zastaveními plavby bude zajištěna dostatečně dlouhá doba pro proplutí ostatních plavidel proplouvajících úsekem zastavené plavby.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě podané žádosti povolila Českému svazu vodního motorismu, se sídlem 160 00 Praha 6, Zátopkova 100/2, IČ 00506184, pořádání závodů sportovních a rekreačních lodí „Race Camp“ dne 15.09.2018 na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 37,50–38,50, a v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu rozhodla o zastavení plavby v době od 9:00 hodin do 18:00 hodin, opakovaně vždy na dobu maximálně 20 minut.

 

Provoz rychlostních motorových člunů ohrožuje bezpečnost plavebního provozu, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době zastavena. Uvedeným úsekem je však možné po každém krátkodobém zastavení plavby bezpečně proplout a omezení plavby je tak přijatelné.

Pro nebezpečí z prodlení se, v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 10. září 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8358/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět