Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 99/2018

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 30. 9. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8459/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava (zdrž Staroměstského jezu),
v úseku ř. km 53,40 (spodní část Střeleckého ostrova) až ř. km 53,90 (horní část Střeleckého ostrova) tak, že plavba nebude možná mezi levou stranou ostrova a dělící zdí dolního plavebního kanálu plavební komory Praha-Smíchov,
ve dnech 22. 9. 2018 od 06:00 hodin až 29. 9. 2018 do 20:00 hodin

Článek 2
Organizace zastavení a úpravy plavebního provozu

Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, ve dnech 22. až 29. 9. 2018 ve zdrži Staroměstského jezu, v úseku ř. km 53,40 (spodní část Střeleckého ostrova) až ř. km 53,90 (horní část Střeleckého ostrova), tak, že plavba nebude možná mezi levou stranou ostrova a dělící zdí dolního plavebního kanálu plavební komory Praha‑Smíchov. Plavba bude zastavena osazením signálních znaků A.1 (zákaz proplutí), umístěnými v toku před dolní a horní částí Střeleckého ostrova.

V lokalitě zastavení plavby se mohou pohybovat pouze plavidla závodníků a plavidla pořadatele.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti Adventure agency s.r.o, IČ 25627066, se sídlem 110 00 Praha 1, Vladislavova 1390/17, povolila pořádání mezinárodního závodu Praha – Hamburg, který se bude konat na vodní cestě Vltava, ř. km 54,00–00,00, a Labe, ř. km 837,05–727,00, ve dnech 22. 9. až 2. 10. 2018, a rozhodla v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu o výše uvedeném zastavení plavby.

Státní plavební správa povolila z důvodu zajištění bezpečnosti plavebního provozu zastavení plavby ve dnech 22.–29. 9. 2018 na vodní cestě Vltava, ve zdrži Staroměstského jezu, v úseku ř. km 53,40 (spodní část Střeleckého ostrova) až ř. km 53,90 (horní část Střeleckého ostrova) tak, že plavba nebude možná mezi levou stranou ostrova a dělící zdí dolního plavebního kanálu plavební komory Praha-Smíchov.

Pro nebezpečí z prodlení se, v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila a upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 11. zaří 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8459/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět