Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 100/2018

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3717/PR/18 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec,
v úseku ř. km. 36,117 až 40,778,
ve dnech od 01. 10. 2018 do 15. 04. 2019.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Úsek vodní cesty od plavební komory Staré Město po plavební komoru Babice, včetně plavebních komor Staré Město, Huštěnovice a Babice, je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 04. 06. 2018 podalo Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec v úseku ř. km 36,117 až 40,778 ve dnech od 01. 10. 2018 do 15. 04. 2019.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 18. 07. 2018 projednán Státní plavební správou s Městským úřadem Uherské Hradištěm, odborem stavebního úřadu a životního prostředí – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec v úseku ř. km 36,117 až 40,778, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 24. 07. 2018 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Plavba v úseku od plavební komory Staré Město po plavební komoru Babice je zastavena z důvodu provedení oprav břehového opevnění v úseku od plavební komory Huštěnovice po plavební komoru Babice a nezajištění bezpečné plavební hladiny v úseku od plavební komory Staré Město po plavební komoru Huštěnovice.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 28. 09. 2018.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 13. září 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 3717/PR/18

Obdrží:

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Babice, Obec Huštěnovice a Město Staré Město se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět