Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 103/2018

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 14. 10. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8004/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
plavební komoře Praha-Smíchov, ř. km 53,80,
dne 13. října 2018,
v době od 11:30 do 12:30 hodin.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

Dne 13. října 2018 v době od 11:30 hodin do 12:30 hodin bude zastaveno vyplouvání plavidel z plavební komory Praha-Smíchov ve směru proti proudu. V uvedené době nebudou plavidla moci vyplouvat z plavební komory Praha-Smíchov směrem proti proudu.

Omezením plavebního provozu není dotčeno plutí plavidel v horním plavebním kanále plavební komory ve směru po proudu a dolním plavebním kanále plavební komory, vyplouvání plavidel ve směru po proudu nebo zaplouvání plavidel do plavební komory ve směru proti proudu.

Omezení vyplouvání plavidel z plavební komory Praha-Smíchov ve směru proti proudu bude v uvedenou dobu zastaveno pomocí signalizace plavební komory.

Článek 3
Odůvodnění

Úpravou plavebního provozu na plavební komoře Praha-Smíchov dojde k omezení hustoty plavebního provozu v úseku vodní cesty Vltava, ř. km 54,40 až ř. km 56,50, v době probíhajících veslařských závodů „HEAD OF PRAGUE“, kdy v uvedeném úseku vodní cesty se výrazně zvýší intenzita plavebního provozu v důsledku plavby malých sportovních plavidel.

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu Státní plavební správa současně s povolením pořádat akci povolila i úpravu plavebního provozu na plavební komoře, a to na nezbytnou dobu 60 minut. Úpravou dojde k omezení plavby ostatních plavidel, která nejsou malými a možnosti vzniku kolizních situací těchto plavidel s malými sportovními plavidly soutěžících.

Pro nebezpečí z prodlení se, v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 1. října 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8004/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět