Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 111/2018

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 24. 11. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 9834/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
ve zdrži vodního díla Nymburk v úseku ř. km 896,493 až ř. km 904,47,
od 20.11.2018 od 16:00 hodin do 23.11.2018 do 16:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Po dobu mimořádné manipulace prováděné ve zdrži VD Nymburk bude snížena horní hladina na jezu o 70 cm od nominální hladiny 183,99 m n. m. na kótu 183,29 m n. m. V této době nelze ve zdrži VD Nymburk zajistit maximální povolený ponor 210 cm, plavba je tedy možná pouze na vlastní nebezpečí.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě informace správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, o provedení mimořádné manipulace spočívající ve snížení horní hladiny ve zdrži vodního díla Nymburk o 70 cm od nominální hladiny 183,99 m n. m., tj. na kótu 183,29 m n. m., přistoupila v zájmu zajištění plavební bezpečnosti k uvedenému opatření.

Mimořádná manipulace na vodním díle Nymburk byla Povodí Labe, státnímu podniku, povolena rozhodnutím Městského úřadu Nymburk čj. MUNYM-100/15722/2018/Fry ze dne 07.03.2018. Důvodem je vyhrazení středního jezového pole na VD Nymburk z horní vody po ukončení oprav.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 8. listopadu 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 9834/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět