Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 113/2018

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3816/DC/18 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě LABE,
v bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy,
(vjezd do přístavního bazénu v ř. km 741,91),

ve dnech od 01.12.2018 do 31.03.2019

a od 01.08.2019 do 30.10.2019.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Z důvodu pokračujícího odstraňování sedimentů ze dna přístavního bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy (dále jen přístavní bazén) bude ve výše uvedeném období docházet k dočasnému omezení v polohách povoleného stání plavidel v přístavním bazénu. Jako náhradní polohy pro stání plavidel v přístavním bazénu budou vždy k dispozici ostatní polohy povoleného stání ve veřejném přístavu Děčín-Rozbělesy.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 22. 1. 2018 podal správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO: 70890005  (dále jen správce vodní cesty), žádost o omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe v přístavním bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy (vjezd do přístavního bazénu v ř. km 741,91). Žádost byla odůvodněna nutností zajistit nerušený průběh odtěžování sedimentů ze dna přístavního bazénu. Z uvedených důvodů bylo v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k danému opatření. Neodstraněním sedimentů ze dna přístavního bazénu by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení. Časový harmonogram těžebních prací byl upraven dle žádosti správce vodní cesty ze dne 26. 11. 2018.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 29. listopadu 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3816/DC/18

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Děčín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět