Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 114/2018

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 31. 12. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 10884/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu ukončení údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ruší Opatření obecné povahy č. 76/2018 a obnovuje plavební provoz v plném rozsahu

na vodní cestě Vltava,
přes velkou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,
přes malou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,
na plavebním kanále Vraňany – Hořín, k. km.9,30 až k. km 0,87
od 16. 12. 2018.

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

Plavba přes malou a velkou plavební komoru Hořín a na plavebním kanále Vraňany – Hořín, je obnovena v plném rozsahu.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě informace Povodí Vltavy, státní podnik, o ukončení prací na plavebním kanále Vraňany – Hořín rozhodla o obnovení plavebního provozu.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 20. 12. 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 10884/PH/18

 

© Státní plavební správa
Zpět