Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 3/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1716/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou, ř. km 71,37,
ve dnech od 15.04.2019 do 30.06.2019.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Po dobu zastavení provozu malé plavební komory Vrané nad Vltavou bude proplouvání zajišťováno velkou plavební komorou Vrané nad Vltavou.

Ruší se omezení plavebního provozu uvedených plavebních komor uvedené v opatření obecné povahy 2/2019, vydané pod čj. 1286/PH/19.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, podané dne 14.03.2019, rozhodla o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou, ř. km 71,37, ve dnech od 15.04.2019 do 30.06.2019.

Plavba přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou je zastavena z důvodu prací na novém systému provizorního hrazení plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 14. března 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1716/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět