Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 4/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 9. 4. 2020
Opatřením obecné povahy č. 9/2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1914/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes velkou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,
ve dnech od 01.07.2019 do 31.03.2020,
a ve dnech od 01.07.2020 do 31.03.2021,

přes malou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,
ve dnech od 01.07.2019 do 15.08.2019,
a ve dnech od 01.02.2020 do 31.03.2020,

na plavebním kanále Vraňany – Hořín, k. km.9,30 až k. km 0,87,
ve dnech od 01.07.2019 do 15.08.2019,
a ve dnech od 01.02.2020 do 31.03.2020.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Malá a velká plavební komora Hořín je mimo provoz a plavební kanál Vraňany – Hořín je vypuštěn. V případě odstavení velké plavební komory ve dnech od 15.08.2019 do 01.02.2020 a ve dnech od 01.07.2020 do 31.03.2021 je proplavování zajištěno malou plavební komorou Hořín, kdy při proplavání je možno využít pomocný remorkér.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 24.01.2019 podalo Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15, IČ 67981801, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava, přes velkou plavební komoru Hořín, k. km 0,87, ve dnech od 01.07.2019 do 31.03.2020, a ve dnech od 01.07.2020 do 31.03.2021 a přes malou plavební komoru Hořín, k. km 0,87, ve dnech od 01.07.2019 do 15.08.2019, a ve dnech od 01.02.2020 do 31.03.2020, a na plavebním kanále Vraňany – Hořín, k. km.9,30 až k. km 0,87, ve dnech od 01.07.2019 do 15.08.2019, a ve dnech od 01.02.2020 do 31.03.2020.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 13.02.2019 projednán Státní plavební správou s Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava přes velkou plavební komoru Hořín, k. km 0,87, ve dnech od 01.07.2019 do 31.03.2020, a ve dnech od 01.07.2020 do 31.03.2021 a přes malou plavební komoru Hořín, k. km 0,87, ve dnech od 01.07.2019 do 15.08.2019, a ve dnech od 01.02.2020 do 31.03.2020, a na plavebním kanále Vraňany – Hořín, k. km 9,30 až k. km 0,87, ve dnech od 01.07.2019 do 15.08.2019, a ve dnech od 01.02.2020 do 31.03.2020, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 15.02.2019 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

Plavba přes malou plavební komoru Hořín a na plavebním kanále Vraňany – Hořín je zastavena ve dnech od 01.07.2019 do 15.08.2019, ve dnech od 01.02.2020 do 31.03.2020 z důvodu vypuštění plavebního kanálu za účelem přeložek sítí pod dno plavebního kanálu a úpravy břehů. Plavba přes velkou plavební komoru Hořín je zastavena ve dnech od 01.07.2019 do 31.03.2020 a ve dnech od 01.07.2020 do 31.03.2021 z důvodu úpravy ohlaví velké plavební komory Hořín. Zastavení a omezení plavby je za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 05.04.2019.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 21. 3. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler

ředitel pobočky

Čj.: 1914/PH/19

Obdrží

Navrhovatel

  • Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Na vědomí

  • Povodí Vltavy, státní podnik; doručit závodu Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5

Dotčený orgán státní správy

  • MěÚ Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní úřad, Nám. Míru 1, 276 01 Mělník

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  • Obec Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník
  • Lužec nad Vltavou, 1. Máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou
  • Obec Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany

Obec Hořín, Obec Lužec nad Vltavou a Obec Vraňany se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět