Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 16/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 28. 4. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2879/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 202,50 až ř. km 205,00,
dne 27. dubna 2019 od 10:00 hodin,
do 28. dubna 2019 18:00 hodin.

Uvedeným úsekem je možné proplout každou lichou hodinu, dále není dotčena plavba plavidel osobní lodní dopravy plujících podle zveřejněného jízdního řádu.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Zastavení průběžné plavby bude provedeno v ř. km 202,50 a ř. km 205,00 vodní cesty Vltava, umístěním signálních znaků A.1f „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, v provedení červená vlajka, na obou březích vodní cesty nebo v případě snížené viditelnosti signálními znaky A.1c v provedení červené světlo. Signální znaky budou minimálně 2 m nad terénem nebo vodní hladinou.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila na základě žádosti KKJ Týn nad Vltavou, z.s., se sídlem Týn nad Vltavou, Solní 422, pořádání akce „Vltavotýnské vodácké slavnosti“ ve dnech 27. a 28. dubna 2019, na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 202,50 až ř. km 205,00. Z důvodu zajištění bezpečnosti soutěžících rozhodla Státní plavební správa o zastavení průběžné plavby na vodní cestě Vltava v úseku ř. km 202,50 až ř. km 205,00, dne 27. dubna 2019 od 10:00 hodin, do 28. dubna 2019 18:00 hodin.

 

Z důvodu zajištění bezpečnosti plavebního provozu Státní plavební správa současně s povolením pořádat akci povolila i zastavení průběžné plavby. Státní plavební správa uložila žadateli povinnost umožnit plavbu plavidel osobní lodní dopravy plujících podle zveřejněného jízdního řádu a umožnit proplutí průběžně plujících plavidel a plavidel plujících od a k místu stání plavidel v říčním km.205,00, pravý břeh, které je vyznačeno pomocí signálních znaků E. 5 „Povolené stání“, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., a to každou lichou hodinu a povinnost minimálně 48 hodin před zastavením plavby vhodným způsobem zveřejnit tuto informaci, v místě určeném ke stání plavidel v ř. km 205,00 pravý břeh, které je vyznačeno signálními znaky E.5, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 11. dubna 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 2879/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět