Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 24/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 4. 11. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2949/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes plavební komoru Kostomlátky, ř. km 891,44,
ve dnech od 14.10.2019 do 04.11.2019.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komora Kostomlátky je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 11.02.2019 podalo Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe, přes plavební komoru Kostomlátky, ř. km 891,44, ve dnech od 14.10.2019 do 04.11.2019.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 04.03.2019 projednán Státní plavební správou s Městským úřadem Nymburk, odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Labe, přes plavební komoru Kostomlátky, ř. km 891,44, ve dnech od 14.10.2019 do 04.11.2019, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 06.03.2019 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

 

Plavba přes plavební komoru plavební komoru Kostomlátky je zastavena z důvodu prohlídky, drobné opravy a průzkumných prací na plavební komoře Kostomlátky za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 02.05.2019.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 17. 4. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 2949/PH/19

Obdrží

Navrhovatel

  • Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Dotčený orgán státní správy

  • MěÚ Nymburk, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  • Obec Kostomlátky, 5. května 32, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Obec Kostomlátky se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět