Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 27/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 18. 4. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu poruchy, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komory Roztoky ř. km 35,95
od 18.04.2019 14:30 hodin do odvolání.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes plavební komory Roztoky je zastaven.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, ze dne 18. dubna 2019 o odstávce elektrického proudu, bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 18. 4. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

 

 

 

© Státní plavební správa
Zpět