Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 29/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 25. 8. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1354/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (pořádání závodů vodních skútrů) na vodní cestě vodní plocha Předměřice nad Labem (Správčický písník), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz malých plavidel

ve vymezené vodní ploše pro plutí malých plavidel – jetsurfů na vodní ploše Předměřice nad Labem (Správčický písník) ve dnech:

4. 5. 2019 až 5. 5. 2019, 11. 5. 2019 až 12. 5. 2019, 18. 5. 2019 až 19. 5. 2019,
1. 6. 2019 až 2. 6. 2019, 15. 6. 2019 až 16. 6. 2019, 22. 6. 2019 až 23. 6. 2019,
6. 7. 2019 až 7. 7. 2019, 13. 7. 2019 až 14. 7. 2019, 20. 7. 2019 až 21. 7. 2019,
3. 8. 2019 až 4. 8. 2019, 17. 8. 2019 až 18. 8. 2019, 24. 8. 2019 až 25. 8. 2019
vždy v době od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin,

ve dnech 26. 7. 2019 až 27. 7. 2019
v době od 09:00 do 19:00 hodin

a dne 28. 7. 2019
a v době od 10:00 do 19:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Pořadatel akce není oprávněn omezit plavbu plavidel plujících mimo vymezenou vodní plochu pro plutí malých plavidel – jetsurfů na vodní ploše Předměřice nad Labem.
  2. Pořadatel akce vhodným způsobem zajistí, aby v době provozování jetsurfů nebyl možný přístup koupajících se osob vymezené plochy, a aby do uvedené plochy nevplulo v této době žádné plavidlo, které se neúčastní akce.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila na základě žádosti firmy František Novotný, se sídlem Hněvčeves 4, Nechanice, IČO 486 334 53, pořádání akcí na sledované vodní cestě na vodní ploše Předměřice nad Labem (Správčický písník), a to pořádání tréninků mládeže na jetsurfech v období od 4. 5. 2019 do 25. 8. 2019 a pořádání závodů jetsurfů „Motosurf Continental Cup Europe“ ve dnech 26. 7. 2019 až 28. 7. 2019 (dále akce), které se uskuteční ve vymezené vodní ploše pro plutí malých plavidel – jetsurfů. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše tak, jak je uvedeno v Článku 1.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. 5. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1354/DC/19

© Státní plavební správa
Zpět