Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 30/2019

kterým se upravuje a zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 15. 5. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3607/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

 1. na vodní cestě Vltava (zdrž Helmovského jezu),
  v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most),
  dne 15. května 2019,
  v době od 20:00 do 20:30 hodin,

  na základě pokynů Státní plavební správy, která bude přítomna na místě.

 2. na vodní cestě Vltava (zdrž Helmovského jezu),
  v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most),
  dne 15. května 2019,
  v době od 21:00 do 22:00 hodin,

  a upravuje plavební provoz

 3. na vodní cestě Vltava (zdrž Helmovského jezu),
  v úseku ř. km. 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most),
  dne 15. května 2019,
  v době od 14:00 do 23:00 hodin,

 4. na vodní cestě Vltava (zdrž Helmovského jezu),
  v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,150 (Staroměstský jez),
  dne 15. května 2019,
  v době od 20:00 do 23:00 hodin.

 

Článek 2
Organizace zastavení a úpravy plavebního provozu

 1. Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most), dne 15. května 2019, v době mezi 20:00 hod a 20:30 hod. Plavba bude zastavena na základě pokynů Státní plavební správy, která bude přítomna na místě.
 2. Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most), dne 15. května 2019, v době mezi 21:00 hod a 22:00 hod. O zastavení plavby budou vůdci plavidel informováni prostřednictvím radiofonního vysílání na kanále č. 10.
 3. Průběžná plavba je upravena na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most), dne 15. května 2019, v době od 14:00 hod do 23:00 hod osazením plovoucích signálních znaků – žlutých bójí – a tím vytvořením koridoru pro průběžnou plavbu podél levého břehu. V koridoru pro průběžnou plavbu je zakázané stání všech plavidel, předjíždění plavidel a provádění obratů.
 4. Průběžná plavba je upravena na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 53,150 (Staroměstský jez) až ř. km 52,700 (Mánesův most), dne 15. května 2019, v době od 20:00 hod do 23:00 hod osazením plovoucího signálního znaku – žluté bóje – a tím uzavření prostoru mezi 3. mostním pilířem Karlova mostu a pravým břehem. Prostor pro průběžnou plavbu zůstane zachován od žluté bóje směrem k levému břehu.

V souvislosti s konáním akce bude provedeno přednostní proplavení malých plavidel plavební komorou Praha-Smíchov na základě pokynů zaměstnanců Státní plavební správy na místě.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti podané společností Pražské Benátky s.r.o., se sídlem Praha 1, Platnéřská 191/1, IČ 25759051, povolila konání kulturní akce „Svatojánské Navalis 2019“, na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 53,150 (Staroměstský jez) až ř. km 52,700 (Mánesův most), ve dnech 11. až 17. května 2019.

Z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků kulturní akce Státní plavební správa opakovaně zastavuje plavební provoz dotčeným úsekem vodní cesty Vltava na nezbytně dlouhou dobu v rozmezí 20:00 hod až 20:30 hod a 21:00 hod až 22:00 hod dne 15. května 2019. O době vlastního přerušení plavby dotčeným úsekem vodní cesty budou vůdci plavidel informováni prostřednictvím radiofonního spojení na kanále č. 10. V prostoru ve směru po i proti proudu je dostatečný prostor pro vyvázání plavidel, případně jejich manévrování po dobu zastavení plavby.

Z důvodu větší kumulace plavidel v prostoru v době pořádání kulturní akce a z důvodu vysoké intenzity plavebního provozu průběžné plavby Státní plavební správa oddělila pomocí plovoucích signálních znaků – žlutých bójí – prostor pro průběžnou plavbu a konání vlastní kulturní akce. V době očekávaného připlouvání účastníků kulturní akce v odpoledních hodinách pak Státní plavební správa rozšířila prostor pro konání akce z důvodu omezení manévrování připlouvajících plavidel účastníků akce v koridoru pro průběžnou plavbu o prostor mezi Karlovým mostem a Staroměstským jezem, kde by mělo docházet k vplouvání plavidel účastníků akce do prostoru pro její pořádání. Při omezení a úpravě plavebního provozu zůstanou zachovány vždy dva profily pro plavbu Karlovým mostem.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila a upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. 5. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3607/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět