Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 31/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 31. 10. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3688/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou, ř. km 71,37,
ve dnech od 01.07.2019 do 31.10.2019.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Po dobu zastavení provozu velké plavební komory Vrané nad Vltavou bude proplouvání zajišťováno malou plavební komorou Vrané nad Vltavou.

Článek 3
Odůvodnění

Dne15.03.2019 podalo Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava, přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou, ř. km 71,37, ve dnech od 01.07.2019 do 31.10.2019.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 25.03.2019 projednán Státní plavební správou s Městským úřadem Černošice, odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou, ř. km 71,37, ve dnech od 01.07.2019 do 31.10.2019, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 26.03.2019 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

Plavba vodní cestě Vltava přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou je zastavena z důvodu prací na novém systému provizorního hrazení plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 21.05.2019.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. 5. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 3688/PH/19

Obdrží

Navrhovatel

  • Povodí Vltavy, státní podnik; doručit závodu Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5

Dotčený orgán státní správy

  • MěÚ Černošice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  • Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou

Obec Vrané nad Vltavou se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět