Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 35/2019

kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Orlík v ř.km 183,72 - 184,02 při pravém břehu, vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3997/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní cestě Vltava vodní plochu, která je umístěna při pravém břehu, cca v ř. km 183,72–184,02, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 300 m a šířce max. 100 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry a jetsurfy je možné provozovat každý den v době od 10:00 hodin do 19:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů a jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 183,72 ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 183,72 ve vzdálenosti 100 m od pravého břehu
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 183,87 ve vzdálenosti 70 m od pravého břehu
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 184,02 ve vzdálenosti 75 m od pravého břehu
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 184,02 ve vzdálenosti 35 m od pravého břehu.

  Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 300 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Max. 3 plavidla
  od 1. 4. do 30. 9.
  po-ne
  9–19 hod.
  Nelze provozovat zároveň vodní skútry i jetsurfy.“

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 3 plavidla jednoho druhu, to znamená buď pouze vodní skútry nebo jenom jetsurfy. Nelze provozovat vodní skútry a jetsurfy zároveň.
 5. Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu, musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.
 6. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Při provozování vodních skútrů a jetsurfů nesmí docházet k erozi břehů.
 9. Provozování vodních skútrů se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k provozování jetsurfů a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – vodních skútrů a jetsurfů na vymezené vodní ploše umístěné na vodní nádrži Orlík, dne 07.03.2019 v zasedací místnosti úřadu obce Olešná, Olešná 14, 398 43 Bernartice, jako dotčeného orgánu podle § 30a odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, za účasti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5.

Jedná se o stávající vymezenou vodní plochu, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 18/2017 s účinností do 18. května 2019.

V rámci projednání bylo odsouhlaseno rozšíření této stávající vymezené vodní plochy o provozování jetsurfů s tím, že na vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze tři plavidla jednoho druhu, to znamená buď pouze vodní skútry nebo jenom jetsurfy. Nelze provozovat vodní skútry a jetsurfy zároveň. Dále bylo odsouhlaseno provozování této vymezené vodní plochy na dobu 5 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Vltava část vodní cesty pro provozování vodních skútrů, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy a na úřední desce OÚ Olešná, Olešná 14, 398 43 Bernartice, dne 20. března 2019 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené době nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodních skútrů a jetsurfů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 30. května 2019.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. května 2024.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 15. května 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 3997/PH/19

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Olešná, Olešná 14, 398 43 Bernartice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět