Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 36/2019

kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Hněvkovice, vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4091/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Hněvkovice vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, v ř. km 215,00–216,10, při pravém břehu, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 1100 m a šířce 50 m až 100 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 09:00 hodin do 19:00 hodin v době od 1. května do 30. září.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 275 m souběžně s pravým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude 50 m až 100 m. Na začátku a konci vymezené plochy (ř. km 215,00 a ř. km 216,10) bude umístěna vždy jedna další bóje ve vzdálenosti 50 m od břehu. Celkem bude umístěno 7 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
 3. Na začátku takto vymezené vodní plochy v ř. km 215,00 bude osazen břehový signální znak E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy (okrajový znak). Uprostřed vymezené plochy v ř. km 215,55 bude osazen břehový signální znak E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy (průběžný znak). Na konci vymezené vodní plochy v ř. km 216,10 bude osazen břehový signální znak E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy (okrajový znak) ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
 4. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bílé barvy bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod všemi uvedenými břehovými signálními znaky bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Denně od 1. 5. do 30. 9.
  9–19 hod.
  Max. 2 plavidla

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 5. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na břehu u středového znaku v ř. km 215,55. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 6. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí být vybaveno vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a je z něj ovládáno.
 9. Při provozování vodního lyžování nesmí docházet k erozi břehů.
 10. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše, umístěné na vodní nádrži Hněvkovice, dne 27.03.2019 v zasedací místnosti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, na VD Hněvkovice, za účasti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, a zástupců Sportovního svazu elektrárny Temelín, z.s., Klubu vodního lyžování, IČ 48201227, se sídlem 373 05 Temelín – elektrárna. Zástupce Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí – vodoprávního úřadu, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, se z jednání omluvil.

Na jednání byly projednány technické parametry vymezené vodní plochy včetně jejího umístění, rozměrů, návrhu plavebního značení, provozní doby, maximálního počtu plavidel a celkové doby, po kterou bude vymezená plocha provozována.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé ze zmíněného projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše, jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Vltava část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 8. dubna 2019 a na úřední desce Městského úřadu Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, dne 11. dubna 2019, a to po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené době nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 30. května 2019.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. května 2024.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 15. 5. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 4091/PH/19

Obdrží:

Dotčené orgány státní správy

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět