Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 37/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 2. 6. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1500/PR/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu přehlídky ohňostrojů STAROBRNO – IGNIS BRUNENSIS 2019 v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská,
v úseku od areálu TJ Jachtklub Brno o.s. po přístaviště Dopravního podniku města Brna

do vzdálenosti 100 m od levého břehu vodního toku řeky Svratky

ř. km. 52,6 – 52,9

dne 01. 06. 2019
v době od 20:00 hod do 22:00 hod

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba je zastavena vyjma plavidel IZS a DPMB na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská ř. km. 52,6 – 52,9 v úseku od areálu TJ Jachtklub Brno o.s. po přístaviště Dopravního podniku města Brna do vzdálenosti 100 m od levého břehu vodního toku řeky Svratky dne 01. 06. 2019 v době od 20:00 hod do 22:00 hod.

Článek 3
Odůvodnění

Snip & Co, reklamní společnost, s.r.o., se sídlem Špitálka 41, 660 18 Brno, požádala
o povolení pořádání přehlídky ohňostrojů STAROBRNO – IGNIS BRUNENSIS 2019. Dne 01. 06. 2019 na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská, kdy v úseku od areálu TJ Jachtklub Brno o.s. po přístaviště Dopravního podniku města Brna bude probíhat na vodní ploše aktivita, spojená s doprovodným programem přehlídky ohňostrojů vyžadující zastavení plavebního provozu.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. 5. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č. j.: 1500/PR/19

Obrázek: Příloha k OOP č. 37/2019

© Státní plavební správa
Zpět