Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 38/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 13. 6. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1499/PR/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu přehlídky ohňostrojů STAROBRNO – IGNIS BRUNENSIS 2019 v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská,
v úseku ř. km. 56,20 až 59,00

dne 01. 06. 2019
v době od 22:00 do 24:00 hodin

dne 05. 06. 2019,
v době od 22:00 do 24:00 hodin

dne 08. 06. 2019,
v době od 22:00 do 24:00 hodin

dne 12. 06. 2019,
v době od 22:00 do 24:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba je zastavena na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská ve dnech 01. 06. 2019, 05. 06. 2019, 08. 06. 2019 a 12. 06. 2019 v době od 22:00 do 24:00 hodin v daných dnech.

Článek 3
Odůvodnění

Snip & Co, reklamní společnost, s.r.o., se sídlem Špitálka 41, 660 18 Brno, požádala
o povolení pořádání přehlídky ohňostrojů STAROBRNO – IGNIS BRUNENSIS 2019 ve dnech 01. 06. 2019, 05. 06. 2019, 08. 06. 2019 a 12. 06. 2019 na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská.

 

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. 5. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 1499/PR/19

© Státní plavební správa
Zpět