Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 39/2019

kterým se krátkodobě zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 31. 5. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1688/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události (pořádání vojenského cvičení na Labi) v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě krátkodobě zastavuje provoz

na vodní cestě LABE,
v úseku ř. km 793,07 až 794,38,
ve dnech 23. 5. 2019 a 30. 5. 2019,
v době od 09:00 do 11:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Úsek zastavené plavby bude v ř. km 793,07 a v  ř. km 794,38 označen signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
  2. V místě uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s vysílačkou, aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.

Článek 3
Odůvodnění

Z důvodu pořádání vojenského cvičení požádal Vojenský útvar 6624 Bechyně o umožnění krátkodobého zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe ve dnech 23. 5. 2019 a 30. 5. 2019 v době od 09:00 do 11:00 hodin v úseku od ř. km 793,07 po ř. km 794,38. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o krátkodobém zastavení plavebního provozu v uvedeném úseku tak, jak je uvedeno v Článku 1.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa krátkodobě zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 20. 5. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1688/DC/19

© Státní plavební správa
Zpět