Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 40/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 11. 12. 2019
Opatřením obecné povahy č. 104/2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1564/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu modernizace, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Ohře

v úseku ř. km 191,2 (železniční most Loket)
až ř. km 191,0 (100 m nad silničním mostem Loket – ulice Tovární),

ve dnech od 20. 5. 2019 do 31. 12. 2019.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba všech plavidel přes dolní jez na Ohři v Lokti a vodáckou propustí u pravého břehu Ohře na dolním jezu v Lokti je z důvodu probíhající stavby (rekonstrukce jezu v říčním km.191,1) zakázána.

Článek 3
Odůvodnění

Rozhodnutím Městského úřadu Sokolov, odbor životního prostředí jakožto příslušného vodoprávního úřadu ze dne 19. 5. 2017 čj. 94507/2016/OŽP/KABR bylo vydáno stavební povolení pro stavbu vodního díla Jez Loket dolní – rekonstrukce jezu. Stavba byla zahájena v dubnu 2019. Informace o probíhající stavbě na vodní cestě nesledované obdržela Státní plavební správa dne 13. 5. 2019.

Při ponechání možnosti plavby obvodem staveniště ve stavbou dotčeném úseku vodní cesty by mohlo dojít k poškození plavidel či ke zraněním jejich posádek.

Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Plavbou plavidel s posádkami přes stavbu a staveniště by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

 

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 20. 5. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1564/DC/19

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket

Město Loket se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět