Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 42/2019

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 31. 5. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4238/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe
ve zdrži vodního díla Lobkovice v úseku ř. km 850,45 až 857,42,
dne od 21.05.2019 od 6:00 hodin do 22.05.2019 do 20:00 hodin

dne 29.05.2019 od 6:00 hodin do 31.05.2019 do 20:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Po dobu omezení plavebního provozu bude ve zdrži VD Lobkovice snížena hladina na jezu o 0,30 m od nominální hladiny 161,59 m n. m. na kótu 161,29 m n. m. s tím, že bude snížen maximální povolený ponor pro plavidla ve zdrži VD Lobkovice z 210 cm na 180 cm. Plavební komora Lobkovice zůstává v provozu.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, o provedení prací vyžadujících krátkodobé snížení hladiny ve zdrži vodního díla Lobkovice o 30 cm od nominální hladiny 161,59 m n. m., tj. na kótu 161,29, přistoupila v zájmu zajištění plavební bezpečnosti k uvedenému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 20. 5. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 4238/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět