Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 43/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 23. 5. 2019
Opatřením obecné povahy č. 43/2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4446/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu nutné údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Roztoky,
dne 24. května 2019,
v době od 7:30 do 10:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komora Roztoky bude v uvedenou dobu mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 23.05.2019 požádalo Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava, přes plavební komoru Roztoky ř. km 36,00, dne od 24.05.2019, v době od 7:30 do 10:00 hodin.

Plavba přes plavební komoru přes plavební komoru Roztoky, ř. km 36,00, je dne 24.05.2019, v době od 7:30 hodin do 10:00 hodin zastavena z důvodu nutné opravy hydraulického systému jedné z vrátní vrat plavební komory, za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 23. května 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Č.j.: 4446/PH/19

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
  • Státní plavební správa, pobočka Děčín, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín VI – Letná
  • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
© Státní plavební správa
Zpět