Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 44/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 9. 6. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4280/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava
v úseku ř. km 21,00 až ř. km 24,00,
dne 8. června 2019,
v době od 10:00 hodin do 18:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, v ř. km 21,00–24,00, dne 08.06.2019 v době od 10:00 hodin do 18:00 hodin, a to krátkodobě a opakovaně.

Mezi jednotlivými zastaveními plavby bude zajištěna dostatečně dlouhá doba pro proplutí ostatních plavidel proplouvajících úsekem zastavené plavby.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Kulturního a společenského střediska v Kralupech nad Vltavou, se sídlem 278 01 Kralupy nad Vltavou, Náměstí J. Seiferta, IČ 00353574, povolila pořádání každoročních Městských slavností na řece Vltava „Dny Kralup“, jejichž součástí je dne 08.06.2019 rychlostní závod sportovních motorových člunů, které se konají na vodní cestě Vltava v ř. km 21,00–24,00.

Provoz rychlostních sportovních motorových člunů ohrožuje bezpečnost plavebního provozu, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době vždy krátkodobě a opakovaně zastavena. Uvedeným úsekem je však možné po každém krátkodobém zastavení plavby bezpečně proplout a omezení plavby je tak přijatelné.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 5. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 4280/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět