Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 45/2019

kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Slapy v ř.km 104,00 - 104,40 při levém břehu vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů

účinnost skončila dne 30. 9. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4699/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Slapy vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, při levém břehu, v ř. km 104,0–104,4, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce do 80 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry a jetsurfy je možné provozovat každý den mimo nedělí a státních svátků od 10:00 hod do 17:00 hod v době od 15. června do 30. září.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů a jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 100 m souběžně s levým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude do 80 m. Dále na začátku a konci vymezené plochy v (ř. km 104,0 a ř. km 104,4) bude umístěna vždy jedna další bóje ve vzdálenosti 40 m od břehu. Celkem bude umístěno 7 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování vodních skútrů a jetsurfů v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Denně od 1. 5. do 30. 9.
  Mimo Ne a státní svátky
  10–17 hod
  Max. 2 plavidla
  Nelze provozovat zároveň vodní skútry i jetsurfy.

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně max. 2 plavidla jednoho druhu, to znamená buď pouze vodní skútry nebo jenom jetsurfy. Nelze provozovat vodní skútry a jetsurfy zároveň.
 5. Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.
 6. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Provozování vodních skútrů a jetsurfů se povoluje na dobu do 30.09.2019 od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n) zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k provozování jetsurfů a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že vodní skútry jsou určeny nejen pro průběžnou plavbu, ale i pro figurální a akrobatickou plavbu, při které nemohou být dodržena některá pravidla plavebního provozu a která smí být provozována pouze ve vymezených plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě vymezení takové části vodní cesty i na vodním díle Slapy. Neexistence takto vymezených částí vodní cesty na vodní nádrži Slapy zvyšuje riziko, že k nepovolenému způsobu plavby vodních skútrů bude docházet v běžném plavebním provozu.

Se záměrem znovu projednat vymezenou vodní plochu na Vltavě v ř. km 104,00 až ř. km 104,40, levý břeh, byli zástupci obce Chotilsko a Nová Živohošť, včetně zástupců správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, informováni na jednání k vyhodnocení průběhu plavební sezóny 2018 na vodní nádrži Slapy, které proběhlo dne 12.11.2018 v sídle Státní plavební správy. Následně Státní plavební správa poskytla uvedeným starostům informaci o provedeném měření hluku z provozu vodních skútrů a jeho vyhodnocení, které proběhlo dne 25.08.2018 u rekreačního objektu, který je na tomto břehu nejblíže k vymezené ploše, nachází se přibližně uprostřed průmětu na tuto plochu a mezi ním a zdrojem hluku není překážka bránící šíření akustické vlny. K tomu je třeba doplnit, že problematika hluku je obecně řešena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Další podrobnosti a zapracování příslušných předpisů Evropské unie obsahuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro velmi specifickou činnost, jakou je provoz vodních skútrů na sledované vodní cestě, však není v uvedených předpisech stanoven hygienický limit hluku a zatížení hlukem tedy nelze hodnotit ve vztahu k závazným hygienickým limitům. Přesto se touto problematikou Státní plavební správa zabývala a akreditovanou laboratoří získaná výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku byla porovnána s obecným hygienickým limitem hluku v chráněných venkovních prostorech staveb i v chráněném venkovním prostoru, který má hodnotu 50 dB. Pro lepší představu byla získaná hodnota porovnána také ještě s hygienickým limitem pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích pro denní dobu s hodnotou 55 dB, jelikož hluk z provozu vodních skútrů je vnímán obdobně jako hluk z provozu na místních komunikacích a vodní skútry je možno ve vymezené vodní ploše provozovat pouze v rozmezí od 10:00 hodin do 17:00 hodin. Měření bylo provedeno i zpracováno tak, aby výsledky podchytily maximální možné zatížení prostoru hlukem a probíhalo ve čtyřech režimech, tj. při provozu jednoho vodního skútru, dvou skútrů současně, tří skútrů současně a samostatně bylo měřeno hlukové pozadí. Výsledná hladina akustického tlaku A při provozu vodních skútrů nepřekračuje hygienický limit pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích. Pouze při provozu tří vodních skútrů současně by při nepřetržitém maximálním zatížení prostoru mohlo dojít k mírnému překročení o 1 dB obecného hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor v denní době. Proto bylo při níže uvedeném projednání předmětného prostoru k provozu vodních skútrů Státní plavební správou navrženo snížení maximálního počtu současně provozovaných plavidel ze tří na dvě plavidla.

Současně při všech jednáních se starosty obcí nacházejících se kolem vodní nádrže Slapy Státní plavební správa opakovaně hledá lokality, kde by bylo možné vymezit další plochy pro provoz vodních skútrů. Z hlediska využití břehů a vjezdů do zátok je takových lokalit velmi málo a tam kde jsou, naráží příprava možného vymezení na nepochopení významu těchto ploch a zkreslené obavy o bezpečnost ostatních účastníků plavebního provozu. Nicméně pro plavební sezónu roku 2019 se podařilo vymezit jeden další prostor pro provoz vodních skútrů a to v ř. km 95,60–95,85 při pravém břehu. Dojde tak k rozložení zátěže způsobené provozem těchto plavidel do dvou lokalit a plavební úřad bude i nadále hledat další možnosti, jak reagovat na aktivity realizované na této vodní cestě.

Státní plavební správa tedy svolala dne 25.02.2019 k projednání návrhu opatření obecné povahy a ke stanovení konkrétních podmínek pro zajištění plavební bezpečnosti ve vymezené vodní ploše ústní jednání s dotčenými orgány, jež se uskutečnilo v pondělí dne 18.03.2019 v zasedací místnosti úřadu obce Chotilsko, se sídlem Chotilsko 7, 262 03 Nový Knín. Projednávaná vymezená vodní plocha pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů, je koncipována s totožnými parametry jako předchozí plocha vymezená v roce 2018 opatřením obecné povahy č. 64/2018, pouze s tím rozdílem, že s ohledem na výše uvedené posouzení zatížení lokality hlukem Státní plavební správa snižuje počet současně provozovaných plavidel ze tří na dvě plavidla.

Na uvedeném jednání zazněla následující vyjádření, která Státní plavební správa vypořádává takto:

Obec Chotilsko: nesouhlasíme z hlediska přístupu k vodě a bezpečnosti koupajících se osob.

Přístup k vodě z levého břehu VD Slapy v délce 400 m zůstane vznikem vymezené vodní plochy pro provozování vodních skútrů a jetsurfů v době od 10 hodin do 17 hodin s výjimkou nedělí a státních svátků opravdu omezen. Ve zbývajícím čase a o nedělích či státních svátcích však bude přístup k vodě bez omezení. Vzhledem k celkové délce břehů vodní nádrže Slapy nelze objektivně pokládat 400 m „zabraného“ břehu za okolnost bránící ve využití vodní plochy ke koupání a dalším aktivitám. S ohledem na to, že vodní skútry jsou též určeny k figurální plavbě, při které není možné dodržet platná pravidla plavebního provozu, je současná právní úprava nastavena tak, že tato figurální a akrobatická plavba smí být provozována pouze ve vymezených plochách, kde je stanovena provozní doba i max. počet současně se pohybujících plavidel. Vzhledem k tomu, že na vodní nádrži Slapy v současné době tyto vymezené vodní plochy nejsou, existuje zde zvýšené riziko, že k této nežádoucí plavbě bude docházet v běžném plavebním provozu a mohou být tak ohroženi plavci i další uživatelé vodní cesty. Ve vymezené vodní ploše umístěné mimo dosah plavců a ohraničené bójemi proti vplouvání jiných plavidel nehrozí kolize vodního skútru s jiným účastníkem plavebního provozu. Hlavním důvodem pro zřízení vymezené vodní plochy je právě zvýšení bezpečnosti plavebního provozu včetně bezpečnosti koupajících se osob.

Pan J. P.: jako zástupci chatařů nesouhlasíme, a poskytneme videodokumentaci a fotomateriál. Hluk nebyl měřen v lokalitě chatové osady Knihy.

Místo měření bylo zvoleno s ohledem na předpokládané nejvyšší zatížení hlukem, a to v chráněném venkovním prostoru stavby rekreačního objektu ev. č. 211 Nová Živohošť, který je umístěn nejblíže k vymezené ploše a mezi ním a zdrojem hluku není překážka bránící šíření akustické vlny. Měření bylo provedeno i zpracováno tak, aby výsledky podchytily maximální možné zatížení prostoru hlukem. Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že výsledná hladina akustického tlaku A při provozu vodních skútrů nepřekračuje hygienický limit pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích. Pro specifickou činnost, jakou je provoz vodních skútrů, není v příslušných předpisech stanoven hygienický limit hluku. Při provozu tří vodních skútrů současně by při nepřetržitém maximálním zatížení prostoru mohlo dojít k mírnému překročení obecného hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor v denní době. Státní plavební správa tyto výsledky respektuje, a proto navrhuje při tomto novém projednání vymezené vodní plochy pro provoz vodních skútrů a jetsurfů snížení maximálního počtu současně provozovaných plavidel na dvě plavidla.

Pan J. N., osada Kobylníky: pokud se týče plavební dráhy pro skútry, tak je nepřijatelná provozní doba. V červenci a v srpnu by měl být zákaz používání skútrů pro figurální jízdy v této vysoce exponované rekreační oblasti. Vůči plavební správě uplatňujeme jednoznačně náš požadavek na povinnost plavby ve výtlaku po 106. km

Provozování vodních skútrů pro figurální jízdy je součástí rekreačních činností stejně tak jako další aktivity provozované ve vodě (např. koupání, plavání, jízdy na plavidlech, rybaření, vodní sporty obecně, apod.). Neexistuje důvod pro časové omezení provozu vodních skútrů pro figurální jízdy po dobu hlavních prázdninových měsíců. Naopak prázdninové měsíce lze oprávněně považovat za hlavní těžiště pro jejich realizaci stejně tak, jako i u ostatních „vodních“ aktivit.

Otázka plavby ve výtlaku po 106. ř. km nikterak nesouvisí s provozem ve vymezené vodní ploše v ř. km 104,00–104,40 a tato záležitost nebyla předmětem jednání.

Pan M. S., chata v osadě Knihy: nesouhlasíme s provozem dráhy. Hluk, znečištění a přístup do vody.

Měření hluku provedené Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem (Zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA) v srpnu 2018 neprokázalo překročení hygienických limitů pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích. (Nejsou stanoveny hygienické limity pro hluk vytvářený vodními skútry na vodní hladině. Hluk z provozu vodních skútrů je vnímán obdobně jako hluk z provozu na místních komunikacích.) Při provozu tří vodních skútrů současně by však při nepřetržitém maximálním zatížení prostoru mohlo dojít k mírnému překročení obecného hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. Proto Státní plavební správa navrhuje snížení maximálního počtu současně provozovaných plavidel ze tří na dvě plavidla.

Výskyt znečištění, jež by se vztahovalo k provozu vodních skútrů, nebyl doložen či prokázán. Vodní skútry, stejně jako další evidovaná plavidla, podléhají pravidelným technickým prohlídkám.

Přístup k vodě z levého břehu VD Slapy v délce 400 m zůstane vznikem vymezené vodní plochy pro provozování vodních skútrů a jetsurfů v době od 10 hodin do 17 hodin s výjimkou nedělí a státních svátků opravdu omezen. Ve zbývajícím čase a o nedělích či státních svátcích však bude přístup k vodě bez omezení. Vzhledem k celkové délce břehů vodní nádrže Slapy nelze objektivně pokládat 400 m „zabraného“ břehu za okolnost bránící ve využití vodní plochy ke koupání a dalším aktivitám.

Paní D. Š., chata v osadě Knihy: nesouhlasíme s provozem dráhy. Hluk, znečištění a přístup do vody.

Měření hluku provedené Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem (Zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA) v srpnu 2018 neprokázalo překročení hygienických limitů pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích. (Nejsou stanoveny hygienické limity pro hluk vytvářený vodními skútry na vodní hladině. Hluk z provozu vodních skútrů je vnímán obdobně jako hluk z provozu na místních komunikacích.) Při provozu tří vodních skútrů současně by však při nepřetržitém maximálním zatížení prostoru mohlo dojít k mírnému překročení obecného hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. Proto Státní plavební správa navrhuje snížení maximálního počtu současně provozovaných plavidel ze tří na dvě plavidla.

Výskyt znečištění, jež by se vztahovalo k provozu vodních skútrů, nebyl doložen či prokázán. Vodní skútry, stejně jako další evidovaná plavidla, podléhají pravidelným technickým prohlídkám.

Přístup k vodě z levého břehu VD Slapy v délce 400 m zůstane vznikem vymezené vodní plochy pro provozování vodních skútrů a jetsurfů v době od 10 hodin do 17 hodin s výjimkou nedělí a státních svátků opravdu omezen. Ve zbývajícím čase a o nedělích či státních svátcích však bude přístup k vodě bez omezení. Vzhledem k celkové délce břehů vodní nádrže Slapy nelze objektivně pokládat 400 m „zabraného“ břehu za okolnost bránící ve využití vodní plochy ke koupání a dalším aktivitám.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní nádrži Slapy část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n) zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností, byl vyvěšen dne 01.04.2019 na úřední desce Státní plavební správy a na úřední desce obce Chotilsko po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu).

Ve stanovené lhůtě byly vzneseny následující připomínky:

Dne 29.04.2019 podal pan J. P. pod čj. 3496/PH/19 připomínky, v nichž uvádí:

 1. Nebyla dostatečně vypořádána námitka ohledně hluku, kdy toto probíhalo v místě ev. č. 211 Nová Živohošť, přičemž toto místo je několikanásobně vzdáleno od osady Knihy, která leží nad dráhou (levý břeh). Z toho vyplývá, že hladina hluku je v osadě Knihy mnohem vyšší. Proto žádám i s podporou ostatních chatařů osady Knihy o nové měření hluku v objektivní vzdálenosti.
 2. Neobdržel jsem vůbec žádné vyjádření k mnou zaslané fotodokumentaci a video dokumentaci z 20.03.2019 (potvrzeno službou Zásilkovna 20.03.2019 v 16:01), kde byla např. zachycena benzínová znečišťující pěna a skvrna v zátoce pod osadou Knihy z provozovaných skútrů a jetsurfů. Toto znečištění se před využíváním dráhy skútry a jetsurfy na daném místě nevyskytovalo.
 3. K vyjádření:“Přístup k vodě z levého břehu VD Slapy v délce 400 m zůstane vznikem vymezené vodní plochy pro provozování vodních skútrů a jetsurfů v době od 10 hodin do 17 hodin s výjimkou nedělí a státních svátků opravdu omezen. Ve zbývajícím čase a o nedělích či státních svátcích však bude přístup k vodě bez omezení. Vzhledem k celkové délce břehů vodní nádrže Slapy nelze objektivně pokládat 400 m „zabraného“ břehu za okolnost bránící ve využití vodní plochy ke koupání a dalším aktivitám.
 4. Uvedené vyjádření je zcela zcestné a neodpovídající skutečnosti. Praxe z minulého roku ukázala, že provozní doba dráhy je pravidelně překračována, hlavně pak po 17 h (výjimkou nebylo překročení do 19 h). Zároveň docházelo k porušování provozní doby i během nedělí a státních svátků. Dokonce i v letošním roce (2019) došlo již minimálně 5x k porušení, navíc nejen v době, kdy provoz na dráze není povolen vzhledem k období do konce dubna, ale navíc ještě o Velikonočních svátcích a předchozích nedělích.
 5. V teoreticky zbylém čase při trvalém porušování pravidel se nikdo ve znečištěné vodě koupat nebude a nebude provozovat ani jiné aktivity v zamořeném vzduchu nad ní.
 6. 400 m zabraného břehu, kde je jediný volný přístup k vodě v celkové délce cca 4 km, lze objektivně pokládat za okolnost bránící ve využití vodní plochy ke koupání a dalším aktivitám!

Státní plavební správa se podanými připomínkami zabývala a k jejich vypořádání uvádí následující:

Ad 1) Dosavadní měření hluku z provozu vodních skútrů v předmětné ploše proběhlo v roce 2018 na pravém břehu jednak z důvodu, že připomínky k hlukové zátěži uplatnili pouze majitelé rekreačních objektů na Nové Živohošti a dále mezi prostorem měření a plochou pro provoz skútrů se nenachází žádná překážka bránící šíření akustické vlny. Uvedené však neplatí pro lokalitu Knihy, kde jsou rekreační objekty od vymezeného prostoru odděleny vzrostlou vegetací, která má výrazný vliv na šíření hluku a pohlcuje část akustické energie. Dokud však nebude zatížení lokality Knihy hlukem z provozu vodních skútrů definitivně posouzeno, bude se Státní plavební správa otázkou hluku nadále zabývat a vzhledem k uvedené námitce je provozování vodních skútrů a jetsurfů prozatím omezeno na letní sezónu roku 2019, během níž bude hluková zátěž posouzena a vyhodnocena s ohledem na její dopad v osadě Knihy.

Ad 2) Z uváděné fotodokumentace nelze jednoznačně určit původ shluků pěny u pravého břehu, ani zda se jedná o znečišťující látky či látky přírodního charakteru. Především však nelze automaticky spojovat výskyt těchto shluků s provozem vodních skútrů ve vymezené vodní ploše. Obecně platí, že vodní skútry podléhají pravidelným technickým prohlídkám a jejich průměrné stáří je znatelně nižší, než průměrné stáří plavidel evidovaných v rejstříku malých plavidel, vedeném Státní plavební správou. Současně uvádíme informaci poskytnutou správcem vodního toku Vltava v průběhu jednání k vyhodnocení plavební sezóny 2018 na vodní nádrži Slapy se starosty příslušných obcí dne 12. 11. 2018, totiž že kvalita vody na Slapech je jedna z nejlepších na toku Vltavy a plavební provoz nemá na kvalitu vody negativní dopad.

Ad 3) Státní plavební správa se na základě zkušeností z výkonu dozoru nad plavebním provozem v roce 2018 i na základě uvedené připomínky týkající se porušování provozní doby vymezené vodní plochy na vodní nádrži Slapy více zaměří na dohled nad dodržováním plavební bezpečnosti ve večerních hodinách v předmětném prostoru, a to i ve spolupráci s Policií České republiky. Zjištění z tohoto výkonu dozoru budou využita při rozhodování o možnostech provozu vodních skútrů na vodní nádrži Slapy v dalších letech.

Ad 4) Nelze však souhlasit s tvrzením, že jediný volný přístup k vodě v celkové délce cca 4 km je v úseku vymezeného prostoru pro vodní skútry. Přístup k vodě po veřejně dostupné cestě z osady Knihy se nachází přibližně v ř. km 104,5 a tedy mimo vymezený prostor pro provoz vodních skútrů. Zde jsou také umístěna plovoucí zařízení osadníků z lokality Knihy a z důvodu jejich existence byl vymezený prostor pro provoz vodních skútrů situován do ř. km 104,0–104,4 u levého břehu. Dalším důvodem pro výběr této lokality je skutečnost, že se zde nenachází žádný vyznačený prostor pro koupání.

Dne 29.04.2019 obdržela Státní plavební správa pod čj. 3499/PH/19 připomínky paní D. Š., majitelky nemovitosti v osadě Knihy, která uvádí: „Jsem majitelkou nemovitosti v osadě Knihy. V této lokalitě se nachází dalších 15 chat a rozsáhlá nemovitost (býv. statek). Podstata našich námitek spočívá v tom, že vzhledem k nepřístupnosti okolního terénu je jediný možný vstup do vody úžlabinou mezi skalami právě na úrovni 104 km. A v tom nám brání vytyčená trasa pro skútry a jetsurfy. Duchaplné zdůvodnění, že sice provoz dráhy v délce 400 m nás bude omezovat, ale vždyť nám zbývají neděle a státní svátky. Ještě by ten, kdo tento návrh připravil, měl připojit návod, jak se na vodní hladinu dostat bez rizika střetu se skútrem či jetsurfem. Tyto námitky jsme uplatňovali již na setkání s Vašimi zástupci na obecním úřadě v Chotilsku v březnu t. r., ale jak je vidět, zcela bezvýsledně.

Státní plavební správa se připomínkou zabývala a k jejímu vypořádání uvádí následující:

Přístup k vodě po veřejně dostupné cestě z osady Knihy se nachází přibližně v ř. km 104,5 a tedy mimo vymezený prostor pro provoz vodních skútrů. Zde jsou také umístěna plovoucí zařízení osadníků z lokality Knihy a z důvodu jejich existence byl vymezený prostor pro provoz vodních skútrů situován do ř. km 104,0–104,4 u levého břehu. Dále s ohledem na skutečnost, že se jedná o velmi těžko přístupný břeh po srázu s vysokým stupněm náklonu, se toto omezení dotkne zcela malého počtu obyvatel v porovnání s možnostmi koupání na zbývajících cca 42 km.vodní nádrže. Navíc je toto omezení na vodní nádrži Slapy kompenzováno dopravním opatřením Státní plavební správy, které představuje vymezení dvanácti ploch pro bezpečné koupání, kam nesmí vplouvat plavidla.

Dne 29.04.2019 podala připomínky obec Chotilsko, 262 03 Nový Knín, která ve svém podání uvádí: „Obec Chotilsko zásadně nesouhlasí, a to z důvodu

 1. nevhodného vymezení prostoru a ohrožení bezpečnosti na přilehlém břehu
 2. doby povolení provozu
 3. omezení pohody pobytu v dané lokalitě
 4. omezení využívání vodní plochy

ad a) prostor je vymezen nevhodně, v rozsahu naprosto přiléhajícímu k břehu po celé délce tj. 400 m, po kterém se mohou pohybovat pěší osoby. I když odpovědnost za provoz jednotlivých sportovních plavidel má jeho vůdce, je zřejmé, že jejich pohybem (více méně nekontrolovaným a nekontrolovatelným – skoky apod.) může dojít k jejich nečekanému vyjetí z vody a nárazu do osob v prostoru se pohybující. Tím jsou ohroženy kolemjdoucí osoby, včetně dětí.

Obec navrhuje „vymezení prostoru tak, aby pohyb plavidel břehu byl naprosto vyloučen.

Stanovisko SPS: umístění vymezené vodní plochy se vždy koncipuje tak, aby tato plocha co nejméně zasahovala do vodní cesty, co nejméně narušovala přilehlý plavební provoz a v tomto případě byla pro osadu Knihy odhlučněna vegetací. Také prostor při levém břehu poskytuje pouze krátkou dobu oslunění. Pokud to tedy umožňují plavební hloubky, jsou vždy tyto prostory umístěny podél břehu. Dále je třeba uvést, že vodní skútry jsou v České republice ve vymezených prostorech provozovány již nejméně deset let a dosud nebyla zaznamenána situace, při které by vodní skútr opustil vodní cestu a dostal se tak na přilehlý břeh.

ad b) Obec uvádí, že se jedná o prakticky celodenní provoz (10:00–17:00 hod) s výjimkou svátků a nedělí. Jedná se téměř o celý den, včetně polední a odpolední doby, kdy většinou rekreující se osoby dávají přednost klidu. V jiných případech vymezení vodní plochy pro vodní sporty tomu tak ale není, např. v OOP č. 52/2018, kterým došlo k vymezení plochy na vodní nádrži Orlík pro obdobnou činnost, byla doba provozu omezena na 8:00–12:00 hod a 14:00–19:00 hod. V návrhu pro vodní plochu Slapy se sice jedná celkem o 7 hodin provozu, ale v jednom celku, a to jak je výše uvedeno, i přes polední a odpolední hodiny.

Obec navrhuje, „omezit provoz plavidel ve vymezeném prostoru tak, aby nezasahoval do dnů pracovního klidu, tedy do sobot a nedělí a dále aby byl omezen provoz plavidel v poledních a částečně odpoledních hodinách.

Stanovisko SPS: jízda na vodním skútru je rekreační aktivita, kterou zájemci chtějí logicky provozovat v době volna, tedy o víkendu, stejně tak jako ostatní osoby trávící svůj volný čas na nádrži vodního díla, např. plavci, majitelé kajutových plavidel a plachetnic, rybáři atd. Proto bylo zvoleno kompromisní řešení a v neděli není provoz vymezené plochy povolen, stejně tak jako o státních svátcích. Vlastní provozní hodiny byly již v roce 2018 zkráceny na 7 hodin denně (jedná se tedy o necelou třetinu z úseku 24 hodin), rozsah je shodný jako v případě plochy vymezené opatřením obecné povahy č. 52/2018 na vodním díle Orlík. Existuje však také řada ploch pro vodní skútry, kde je provozní doba delší, např. druhá existující plocha na VD Slapy v ř. km 95,60–95,85 (opatření obecné povahy č. 41/2019) poskytuje bez přerušení provozní dobu 09:00–19:00 hodin, plocha na VD Orlík v oblasti Podolsko (opatření obecné povahy č. 35/2019) poskytuje bez přerušení provozní dobu 10:00–19:00 hodin. Zde v předmětné ploše bylo zvoleno rozložení času zkráceného na 7 hodin do jednoho celku především proto, aby provozní hodiny nespadaly do doby občanského soumraku nebo úseku dne bezprostředně navazujícího na východ slunce, které většina populace citlivěji vnímá jako klidové části dne. Dalším dílčím důvodem k realizaci provozní doby v jednom časovém úseku je snaha o omezení přejezdů vodních skútrů z a do této vymezené plochy v případech, kdy je provoz plochy na dvě hodiny přerušen.

ad c) Dle názoru obce se jedná o neúměrné zatížení emisemi hluku a pachu většiny ve prospěch naprosté menšiny. V současné době se jedná o poklidnou lokalitu, užívanou převážně pro odpočinkové a rekreační účely. Vymezením prostoru dojde k naprosté koncentraci motorových plavidel, která svou četností budou obtěžovat nejen těsné okolí. Lze také pochybovat nad tím, že se podaří udržet i navrhovaný počet provozovaných plavidel celkem na 2, stejného typu. Není v silách Státní plavební správy a ani Policie ČR držet stálou kontrolu ve vymezeném prostoru a bdít na dodržováním stanovených pravidel.

Obec navrhuje „omezit provoz plavidel ve vymezeném prostoru tak, aby nedošlo k jeho zasahování do dnů pracovního klidu, tedy do sobot a nedělí a dále aby byl omezen provoz plavidel v poledních a částečně odpoledních hodinách.

Stanovisko SPS: vypořádání připomínky ve věci provozní doby je uvedeno v předchozím bodu ad b). Dále vzhledem k délce vymezené plochy 400 m a šířce 80 m není relevantní považovat souběžný provoz dvou plavidel za situaci, kdy dochází k naprosté koncentraci motorových plavidel, která svou četností budou obtěžovat nejen těsné okolí.

K otázce zatížení hlukem a emisemi je třeba uvést, že všechny vodní skútry jsou plavidla podléhající evidenci podle zákona o vnitrozemské plavbě a jedná se o výrobky uvedené na trh v souladu s Nařízením vlády č. 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. V tomto nařízení vlády jsou zapracovány mimo jiné také požadavky předpisů Evropské unie na emise a hluk výrobků dodávaných na trh. Vodní skútry dodávané na trh jsou vybaveny certifikátem CE (prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie) a podléhají pravidelným technickým prohlídkám. Současně již bylo uvedeno, že jako preventivní opatření před zatížení hlukem z provozu vodních skútrů bylo již v začátku projednávání předmětné plochy Státní plavební správou navrženo snížení maximálního počtu současně provozovaných plavidel ze tří na dvě plavidla. Státní plavební správa se bude otázkou zatížení lokality Knihy hlukem z provozu vodních skútrů nadále zabývat a proto je provozování vodních skútrů a jetsurfů prozatím omezeno na letní sezónu roku 2019, během níž bude hluková zátěž posouzena a vyhodnocena.

V otázce stálé kontroly ve vymezené ploše je zřejmé, že stejně jako např. na silnicích té nejvyšší třídy není možností ani cílem dozorových orgánů zajišťovat stálou kontrolu úpravy a pravidel plavebního provozu. Vzhledem k zaslaným připomínkám, ale také vzhledem k dalším úpravám na vodní cestě v ř. km 105 a navazujícím úseku bude Státní plavební správa i Policie ČR věnovat celé oblasti, která zahrnuje i předmětnou vymezenou plochu pro provoz vodních skútrů, zvýšenou pozornost. Obě složky se s ohledem na možné porušování provozní doby vymezené vodní plochy více zaměří také na dohled nad dodržováním plavební bezpečnosti v podvečerních a večerních hodinách.

ad d) „Z textu návrhu OOP je zřetelné, že ochrana zájmu provozovatelů plavidel je ve výrazném nepoměru (proporcionalitě) s ochranou zájmů klidu v lokalitě, tedy došlo k prolomení hlediska proporcionality. Omezení ve prospěch provozovatelů plavidel je neúměrné ve vztahu k možným uživatelům okolních pozemků a nemovitostí, které přiléhají k návrhem vymezenému v OOP“.

Obec navrhuje „ve vymezeném prostoru provoz motorových plavidel typu vodních skútrů a jetsurfů povolit pouze ve výtlačném režimu“.

Stanovisko SPS: připomínku o neúměrném omezení ve prospěch provozovatelů plavidel považujeme za neadekvátní, neboť navrhovaná vymezená vodní plocha má ve vztahu k rozloze vodní nádrže Slapy minimální rozměry, povolen je současný provoz pouze dvou plavidel a to po dobu max. 7 hodin denně mimo neděle a státní svátky. Navíc nelze očekávat, že plocha pro provoz vodních skútrů bude využívána po celou povolenou dobu nepřetržitě, neboť zkušenosti z jiných ploch ukazují, že každý vůdce plavidla je schopen realizovat akrobatickou nebo figurální jízdu pro její fyzickou náročnost pouze krátkou dobu. Dosavadní měření hluku v lokalitě Nové Živohošti neprokázalo překročení hygienického limitu pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích (jedná se o analogické srovnávací hodnoty). Přesto Státní plavební správa přistoupila na snížení počtu provozovaných plavidel na vymezené vodní ploše, aby eliminovala případné riziko byť jen mírného překročení obecného hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor v denní době. Z uvedeného vyplývá, že proporcionalita opatření obecné povahy je zachována, neboť se jedná o právní regulaci obecně přiměřenou poměru mezi bezpečností uživatelů vodních skútrů k figurální a akrobatické plavbě, ostatních účastníků plavebního provozu a koupajících se na straně jedné a na straně druhé klidu obyvatel přilehlé obce vycházející z měření hluku v lokalitě. Státní plavební správa vydáním tohoto opatření obecné povahy přispívá k rozumnému uspořádání společenských vztahů, neboť je jím vymezen omezený počet plavidel a omezený počet hodin či dní provozu vodních skútrů, tedy i hluk bude omezen na úroveň úměrnou tomuto provozu. Sledovaným cílem opatření obecné povahy je umožnit uživatelům vodních skútrů k figurální a akrobatické plavbě pohybovat se ve vymezeném prostoru, neboť ze zkušenosti Státní plavební správy vyplývá, že jinak by se pohybovali mimo tento vymezený prostor, což by jednak znamenalo zvýšení nebezpečnosti plavebního provozu a jednak by to ztěžovalo jejich kontrolu. Jiným legislativním prostředkem nelze kýženého cíle dosáhnout. Státní plavební správa při vymezování ploch pro provoz vodních skútrů postupuje v souladu s cílem zákonodárce, který deklaroval přijetím platné právní úpravy. Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonodárce považoval za zvýšené riziko nepřijetí právní úpravy, která by nereagovala na rozvoj rekreačních aktivit v oblasti vnitrozemské plavby. Zároveň by neobsahovala komplexní úpravu těchto aktivit, což se jeví být v zájmu bezpečnosti osob, které hodlají takové činnosti provozovat, i v zájmu ostatních účastníků plavebního provozu. Stanovení povinnosti provozovat určité činnosti ve vymezené vodní části vodní cesty, nemusí být, podle názoru předkladatele, již nadále vázáno na konkrétní druh plavidla, ale spíše na určité specifické činnosti, u nichž se již z jejich podstaty předpokládá, že při jejich provozování nebude možné dodržet všechna pravidla plavebního provozu. Proto, s ohledem na bezpečnost osob, které budou takové činnosti provozovat, i na bezpečnost ostatních účastníků plavebního provozu, budou moci být takové činnosti provozovány pouze ve vymezených vodních plochách. Zákon o vnitrozemské plavbě tedy stanovil povinnost Státní plavební správě vymezit na vodních cestách prostory, které jsou k tomuto typu plavby určeny.

Opatření obecné povahy omezuje své adresáty co nejméně, neboť bez vymezení vodní plochy pro figurální a akrobatickou jízdu vodních skútrů by se tyto činnosti nesměly v běžném plavebním provozu realizovat.

Dne 29.04.2019 doplnil pod čj. 3577/PH/19 pan J. P. své připomínky:

 1. Používaná plavidla jsou tzv. „plavidla v kluzu“, tudíž plavidla, která se velice jednoduše dostanou mimo vymezenou plavební dráhu, v některých případech se můžou ocitnout dokonce na břehu. Bezpochyby jde o velké nebezpečí, které hrozí všem, kteří se budou koupat v této lokalitě, i těm, kteří budou pobývat pouze na břehu.

  Stanovisko SPS: navržená plocha pro provoz vodních skútrů je viditelně označená plovoucími signálními znaky, v obdobných plochách jsou vodní skútry v České republice provozovány již nejméně deset let a dosud nebyla zaznamenána situace, při které by vodní skútr opustil vodní cestu a dostal se tak na přilehlý břeh.

 2. Omezení provozu pouze na 2 plavidla současně. Dodržování takového omezení, resp. vynucení jeho dodržování a případný postih je více než nepravděpodobný, řekl bych, že iluzorní.

  Stanovisko SPS: Vzhledem k zaslaným připomínkám, ale také vzhledem k dalším úpravám na vodní cestě Vltava v ř. km 105 a navazujícím úseku této vodní cesty bude Státní plavební správa i Policie ČR věnovat celé oblasti, která zahrnuje i předmětnou vymezenou plochu pro provoz vodních skútrů, zvýšenou pozornost. Obě složky se s ohledem na možné porušování provozní doby vymezené vodní plochy více zaměří také na dohled nad dodržováním plavební bezpečnosti v podvečerních a večerních hodinách.

 3. Lokalita, kde je dráha vymezena je lokalitou rekreační, určenou především k oddechu a odpočinku, kde mají mít obyvatelé této lokality klid, pohodu. Provoz vodních skútrů a jetsurfů do této oblasti rozhodně nezapadá, naopak ho zásadním způsobem porušuje a znemožňuje. Navíc v době letních prázdnin, kdy se v oblasti pohybují děti a jejich přístup k vodě a jejich pobyt ve vodě se tak stává velice nebezpečným a v konečném důsledku i nemožným“.

  Stanovisko SPS: vodní nádrž Slapy plní celou řadu funkcí, mezi které vedle rekreace patří také plavba na sledované dopravně významné vodní cestě, kterých je v České republice velmi málo. Platná právní úprava pro oblast vnitrozemské plavby reaguje také na rozvoj rekreačních aktivit na vodních cestách a předpokládá vymezení vodních ploch pro činnosti, které mohou být provozovány pouze v těchto plochách. S ohledem na to, že vodní skútry jsou určeny k figurální plavbě, při které není možné dodržet platná pravidla plavebního provozu, lze tuto aktivitu provozovat pouze ve vymezených plochách. Vzhledem k tomu, že na vodní nádrži Slapy je pro sezónu roku 2019 kromě předmětné lokality vymezena pouze jedna taková plocha, existuje zde zvýšené riziko, že k této nežádoucí plavbě bude docházet v běžném plavebním provozu a mohou být tak ohroženi plavci i další uživatelé vodní cesty. Ve vymezené vodní ploše ohraničené bójemi proti vplouvání jiných plavidel a plavců nehrozí kolize vodního skútru s jiným účastníkem plavebního provozu. Hlavním důvodem pro zřízení vymezené vodní plochy je tedy právě zvýšení bezpečnosti plavebního provozu včetně bezpečnosti koupajících se osob.

 4. Zamýšleným opatřením obecné povahy se v zájmu minority (a to minority neukázněné) omezují zájmy majority, a to bezprecedentním způsobem. V konečném důsledku nutí obyvatele rekreačních zařízení rekreovat se jinde, nutí je nevyužívat své rekreační zařízení a snižuje i hodnotu těchto nemovitostí.

  Stanovisko SPS: připomínku o omezení zájmů majority ve prospěch provozovatelů plavidel považujeme za zavádějící, vzhledem ke skutečnosti, že se týká opatření na sledované dopravně významné vodní cestě. Význam vymezených vodních ploch pro provoz vodních skútrů je uveden v předchozím odstavci. Státní plavební správa při vymezování těchto ploch postupuje s cílem zákonodárce, který deklaroval přijetím platné právní úpravy. Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonodárce považoval za zvýšené riziko nepřijetí právní úpravy, která by nereagovala na rozvoj rekreačních aktivit v oblasti vnitrozemské plavby. Zároveň by neobsahovala komplexní úpravu těchto aktivit, což se jeví být v zájmu bezpečnosti osob, které hodlají takové činnosti provozovat, i v zájmu ostatních účastníků plavebního provozu. Stanovení povinnosti provozovat určité činnosti ve vymezené vodní části vodní cesty, nemusí být, podle názoru předkladatele, již nadále vázáno na konkrétní druh plavidla, ale spíše na určité specifické činnosti, u nichž se již z jejich podstaty předpokládá, že při jejich provozování nebude možné dodržet všechna pravidla plavebního provozu. Proto, s ohledem na bezpečnost osob, které budou takové činnosti provozovat, i na bezpečnost ostatních účastníků plavebního provozu, budou moci být takové činnosti provozovány pouze ve vymezených vodních plochách.

Dne 30.04.2019 zaslal pouze elektronickou poštou a bez jakéhokoliv elektronického podpisu pan P. N. text připomínky, kde uvádí: “musíme reagovat na úmysl vytvořit úsek pro provozování vodních skútrů na Nové Živohošti 104,0–104,4 ř. km s kterým zásadně nesouhlasíme a to z několika důvodů. Důvod první je nadměrná hlučnost a vlnobití při provozování takzvané sportovní jízdy. Důvod druhý, je nezákonné parkování aut a vleků na místech ochranného pásma PVL a pásma ochranné zeleně. Nechápeme jak je tedy možné, že SPS ani Policie ČR tento zákaz striktně nevyžadují.

Stanovisko SPS: Již v průběhu loňské sezóny bylo provedeno měření hluku v projednávané lokalitě, konkrétní místo měření bylo akreditovanou laboratoří zvoleno v chráněném venkovním prostoru stavby rekreačního objektu ev. č. 211 Nová Živohošť, který je umístěn nejblíže k vymezené ploše. Měření bylo provedeno i zpracováno tak, aby výsledky podchytily maximální možné zatížení prostoru hlukem. Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že výsledná hladina akustického tlaku A při provozu vodních skútrů nepřekračuje hygienický limit pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích. Při provozu tří vodních skútrů současně by při nepřetržitém maximálním zatížení prostoru mohlo dojít k mírnému překročení obecného hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor v denní době. Státní plavební správa tyto výsledky respektuje, a proto navrhuje v tomto novém projednání vymezené vodní plochy pro provoz vodních skútrů a jetsurfů snížení maximálního počtu současně provozovaných plavidel na dvě plavidla. Ve věci vlnobití odkazujeme na skutečnost, že na vodní nádrži Slapy lze, podle vyhlášky č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách, za běžných klimatických podmínek očekávat střední výšku jedné třetiny nejvyšších vln až 0,3 m, s výskytem ojedinělých vln do 0,5 m. Jedná se tedy o výšky vln, které nebudou vznikat provozem plavidla velikosti vodního skútru, a důvod nesouhlasu opírající se o vlnobití není relevantní.

K otázce nezákonného parkování vozidel lze za Státní plavební správu pouze uvést, že tento plavební úřad nedisponuje žádným zákonným zmocněním a tedy ani možností postihu v této věci. V případech, kdy dochází k nerespektování povinností účastníka provozu na pozemních komunikacích a nerespektování dopravního značení, je třeba kontaktovat příslušné složky s odpovídající kompetencí.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou. Zkušenosti z jiných lokalit ukazují, že vymezení plochy pro provoz vodních skútrů snižuje četnost porušování pravidel plavebního provozu nebo nerespektování plavebního značení v běžném plavebním provozu a vznik plochy tedy přispívá ke zvýšení bezpečnosti účastníků plavebního provozu.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty Vltava pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n) zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 15. června 2019.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. září 2019.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 31. května 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 4699/PH/19

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • MěÚ Dobříš, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
 • Obec Chotilsko, Chotilsko 7, 262 03 Chotilsko

Obec Chotilsko, Chotilsko 7, 262 03 Chotilsko, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět