Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 46/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 31. 7. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1997/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v ř. km 767,48 (velká plavební komora Ústí nad Labem-Střekov),
ve dnech od 31. 5. 2019 od 13:00 hodin do 31. 7. 2019 do 24:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo Ústí nad Labem-Střekov bude v uvedeném období probíhat malou plavební komorou o rozměrech 165 m x 13 m.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik,
Hradec Králové, ze dne 31. 5. 2019, o poruše těsnění horních vrat velké plavební komory a nutné opravě, bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes velkou plavební komoru bez provedení nutné opravy by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 31. 5. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1997/DC/19

 

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát Města Ústí nad Labem, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Statutární město Ústí nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.
     
© Státní plavební správa
Zpět