Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 48/2019

kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Hněvkovice vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů, jetsurfů a flyboardingu

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4277/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Hněvkovice vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, v ř. km 213,200–213,780, při levém břehu, a je tvořena pásem vodní plochy o celkové délce 580 m a šířce 80 m až 100 m od levého břehu. Část takto vymezené plochy od ř. km 213,200 do ř. km 213,700 v délce 500 m bude využívána pouze k jízdám vodních skútrů nebo jetsurfů, zatímco v části od ř. km 213,700 do ř. km 213,780 o délce 80 m a šířce 80 m bude provozován pouze flyboarding.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry nebo jetsurfy a flyboarding je možné provozovat každý den od 09:00 hodin do 19:00 hodin v době od 1. května do 30. září.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů nebo jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti cca 166 m souběžně s levým břehem, a to v úseku od ř. km 213,200 do ř. km 213,700.

  Vzdálenost bójí od břehu bude na začátku vymezené vodní plochy (v ř. km 213,200) 50 m a 100 m.

  V ř. km 213,700, v němž se odděluje část vymezené vodní plochy určené pro vodní skútry nebo jetsurfy od části vymezené pouze pro flyboarding, budou rovněž dvě žluté bóje s černým nápisem „SPORT“, a to ve vzdálenosti 40 m a 80 m od levého břehu.

  Na konci vymezené vodní plochy v ř. km 213,780 budou též dvě žluté bóje s černým nápisem „SPORT“ ve vzdálenosti 40 m a 80 m od levého břehu.

  Celkem bude umístěno 8 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Na začátku vymezené vodní plochy v ř. km 213,200 bude osazen břehový signální znak E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 500 m v černé barvě.

  V ř. km 213,700 budou osazeny vedle sebe dva břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovými šipkami na obě strany rovnoběžně se břehem. Směrová šipka směřující po proudu bude bílé barvy s číselným údajem 500 m v černé barvě. Směrová šipka směřující proti proudu bude bílé barvy s číselným údajem 80 m v černé barvě.

  V ř. km 213,780 bude osazen břehový signální znak E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy, tj. po proudu a číselným údajem 80 m v černé barvě.

  Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Uvedené břehové signální znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy.

  Pod všemi uvedenými břehovými signálními znaky bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s následujícím textem v černé barvě:

  V ř. km 213,200 a v ř. km 213,700 bude dodatková tabulka vymezující prostor pro vodní skútry nebo jetsurfy s následujícím textem:

  Pouze vodní skútry nebo jetsurfy.
  Denně od 1. 5. do 30. 9.
  9–19 hod.
  Max. 2 plavidla.
  Nelze provozovat zároveň vodní skútry a jetsurfy.

  V  ř. km 213,700 a v ř. km 213,780 bude dodatková tabulka vymezující prostor pro provoz flyboardingu s následujícím textem:

  „Pouze flyboarding.
  Denně od 1. 5. do 30. 9.
  9–19 hod.
  Max. 2 plavidla.“

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. Na větší části takto vymezené vodní plochy lze provozovat současně pouze dvě plavidla jednoho druhu, to znamená buď pouze vodní skútry nebo jenom jetsurfy. Na menší části takto vymezené vodní plochy lze provozovat současně pouze dvě plavidla – flyboardy.
 5. Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.
 6. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Provozování vodních skútrů, jetsurfů i flyboardingu se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů, jetsurfů a flyboardingu – na vymezené vodní ploše umístěné na vodní nádrži Hněvkovice dne 27.03.2019 v zasedací místnosti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, na VD Hněvkovice, za účasti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik. Zástupce Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí – vodoprávního úřadu, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, se z jednání omluvil.

Na jednání byly projednány technické parametry vymezené vodní plochy včetně jejího umístění, rozměrů, návrhu plavebního značení, provozní doby, maximálního počtu plavidel a celkové doby, po kterou bude vymezená plocha provozována. Bylo dohodnuto rozdělení vymezené vodní plochy na dvě části z důvodu jejího optimálního funkčního využití. V části vymezené ř. km 213,200 až ř. km 213,700 budou provozovány pouze jízdy vodních skútrů nebo jetsurfů, zatímco úsek od ř. km 213,700 do ř. km 213,780 bude věnován toliko provozování flyboardingu.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé ze zmíněného projednání, jež se vztahují k provozování výše uvedených sportovních činností a k zajištění plavební bezpečnosti na výše projednávané vymezené vodní ploše, jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Vltava část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů, jetsurfů a flyboardingu, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 17. dubna 2019 a na úřední desce Městského úřadu Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, dne 23. dubna 2019, a to po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené době nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodních skútrů, jetsurfů a flyboardingu tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 18. června 2019.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 18. června 2024.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. června 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler

ředitel pobočky

Čj.: 4277/PH/19

Obdrží:

Dotčené orgány státní správy

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět