Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 49/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 10. 6. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4731/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 54,90 až ř. km 57,20,
dne 9. června 2019,
v době od 09:00 hodin do 12:30 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Zastavení plavby bude provedeno pomocí plavidel nesoucích na obou koncích červené vlajky a umístěných do středu plavební dráhy v ř. km 54,90 a v ř. km 57,20. Zastavení plavby se nevztahuje na účastníky veslařských závodů a obslužná plavidla zajišťující průběh závodů a bezpečnost závodníků, která budou výrazně označena a jejich seznam bude projednán se Státní plavební správou, pobočkou Praha.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Pražského veslařského svazu, IČ 70951225, povolila konání veslařských závodů „106. ročník Primátorských osmiveslic“ ve dnech 27. května až 9. června 2019 a rozhodla o zastavení plavby dne 9. června 2019 v době od 09:00 hodin do 12:30 hodin, jelikož běžný provoz plavidel v uvedeném čase ohrožuje průběh finálových jízd těchto závodů.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. června 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 4731/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět