Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 54/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 23. 6. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5171/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 204,60 až ř. km 206,30,
ve dne 22.06.2019,
v době od 10:00 do 11:00 hodin a dále od 13:00 do 13:30 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba v dotčeném úseku vodní cesty bude zastavena osazením signálního znaku A.1 „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7, vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, v provedení červená vlajka o rozměrech 1 m x 1 m, který bude osazen na obou březích nebo na plavidlech zakotvených na vodní cestě vždy po dobu zastavení plavby.

Za snížené viditelnosti musí být vlajka nahrazena signálním znakem A.1c v provedení obyčejné světlo červené barvy. Signální znaky budou umístěné minimálně 2 m nad terénem nebo vodní hladinou.

Pořadatel sportovní akce, která je důvodem úpravy plavebního provozu, je povinen po dobu zastavení plavby umožnit úsekem vodní cesty uvedeným v článku 1 proplutí plavidel osobní lodní dopravy, plujících podle zveřejněného jízdního řádu

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě podané žádosti povolila společnosti KKJ Týn nad Vltavou, z.s., se sídlem 375 01 Týn nad Vltavou, Solní 422, pořádání Mistrovství Evropy ve středním quadriatlonu dne 22.06.2019 na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 204,60 až ř. km 206,30.

 

Plavební provoz na vodní cestě by mohl ohrozit bezpečnost účastníků sportovní akce, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době zastavena.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 17. června 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 5171/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět