Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 56/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 24. 7. 2019
Opatřením obecné povahy č. 63/2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5673/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 50,30 až ř. km 50,75
(tj. přes plavební komory Praha-Štvanice a v její dolní rejdě),
dne 01.07.2019 a 15.08.2019 od 8:00 hodin do 16:00 hodin

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komory Praha-Štvanice jsou mimo provoz a v dolní rejdě je zastavená plavba.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti HOCHTIEF CZ a.s. zastavila plavbu přes plavební komory Praha-Štvanice a její dolní rejdu z důvodu rekonstrukce Negrelliho viaduktu (výstavba a demolice lešení).

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 6. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 5673/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět