Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 58/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 21. 7. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2601/PR/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě přehradní nádrž Dalešice,

ř. km 70,4 v době od 10:00 hod do 10:15 hod
ř. km 66,9 v době od 10:15 hod do 10:40 hod
ř. km 67,1 v době od 10:20 hod do 11:00 hod (Popůvská zátoka)
ř. km 70,7 v době od 10:45 hod do 11:50 hod
ř. km 72,15 v době od 10:55 hod do 12:05 hod
ř. km 74,4 v době od 11:15 hod do 12:45 hod
ř. km 75,8 v době od 11:25 hod do 13:20 hod

dne 20. 07. 2019.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

V uvedenou dobu je zastaven veškerý plavební provoz vyjma osobní lodní dopravy v jednotlivých úsecích tak, že plavidla pořadatele budou umístěna kolmo ke směru toku a osazena na přídi a na zádi signálním znakem A.1f velikosti 1,0 x 1,0 m. Zastavení plavby bude zajištěno ze strany pořadatele řádně poučenými osobami.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 30. 11. 2018 požádal spolek 4Motion z.s. o povolení sportovní akce „Závod Swimrun Dalešice“ na vodní cestě řeka Jihlava, přehradní nádrži Dalešice, konané dne
20. 07. 2019.

Podmínky pro pořádání závodů stanovila Státní plavební správa s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu v místě pořádání závodů v souladu se zněním zákona o vnitrozemské plavbě a vyhlášky č. 67/2015 Sb. Vzhledem k okolnostem závodu se Státní plavební správa rozhodla k úpravě plavebního provozu tak, jak je uvedeno v bodě 1.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 10. 04. 2019 projednán Státní plavební správou s Městským úřadem Náměšť nad Oslavou, odborem životního prostředí a živnostenským. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě přehradní nádrž Dalešice dne 20. 7. 2019 ř. km 70,4 v době od 10:00 hod do 10:15 hod; ř. km 66,9 v době od 10:15 hod do 10:40 hod; ř. km 67,1 v době od 10:20 hod do 11:00 hod (Popůvská zátoka); ř. km 70,7 v době od 10:45 hod do 11:50 hod; ř. km 72,15 v době od 10:55 hod do 12:05 hod; ř. km 74,4 v době od 11:15 hod do 12:45 hod a ř. km 75,8 v době od 11:25 hod do 13:20 hod byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 29. 04. 2019 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 4. 7. 2019.

Článek 5
Poučení

Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. 7. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.:2601/PR/19

Obdrží

Navrhovatel

 • 4Motion z.s., K Olympiku 563/2, 186 00 Praha 8

Dotčený orgán státní správy

 • MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, ředitelství
 • Státní plavební správa, pobočka Přerov
 • Město Náměšť nad Oslavou
 • Městys Dalešice
 • Obec Hartvíkovice
 • Obec Koněšín
 • Obec Kozlany
 • Obec Kramolín
 • Obec Popůvky
 • Obec Stropešín
 • Obec Třebenice
 • Obec Třesov

Město Náměšť nad Oslavou, městys Dalešice a obce Hartvíkovice, Koněšín, Kozlany, Kramolín, Popůvky, Stropešín, Třebenice a Třesov se žádají o vyvěšení tohoto opatření na  veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět