Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 59/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 20. 7. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2527/PR/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu demontáže stávajícího plynovodního potrubí ze silničního mostu v Kvasicích v rámci realizace stavby „REKO VTL Kvasice – nadzemní přechod“ v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec,
v úseku ř. km. 171,58 – 171,63
ve dnech od 15. 07. 2019 do 19. 07. 2019.
v době od 07:00 do 18:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

V úseku ř. km. 171,58 – 171,63 vodní cesty řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec je plavební provoz zastaven.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení firmy RW GAS, s.r.o. o prováděné demontáži stávajícího plynovodního potrubí ze silničního mostu v Kvasicích v rámci realizaci stavby „REKO VTL Kvasice – nadzemní přechod“ je plavba v daném úseku v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavena.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 15. 07. 2019.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 7. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 2527/PR/19

Navrhovatel

  • RW GAS, s.r.o., Záhumení 325, 763 10 Hvozdná

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
© Státní plavební správa
Zpět